Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

   str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

   CUI: 5002142

   Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

   E-mail: [email protected]

   Web: www.scjuc.ro

NR. 1480/11.01.2024

 

 

 

 

ANUNȚ

 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, cu sediul în Craiova, str. Tabaci, nr. 1, judetul Dolj, organizează concurs /examen pentru pentru ocuparea funcţiei de director de îngrijiri din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova

 

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Concursul/Examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 a) test-grilă pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

 b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

 c) interviul de selecţie.

 

Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. sunt asistenţi medicali generalişti principali; 

 2. au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali; 

 3. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire. 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Bibliografia pentru concurs și temele-cadru pentru proiectul de specialitate, respectiv Metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de director de îngrijiri din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, sunt afișate la avizierul spitalului și se publică pe site-ul spitalului http://www. scjuc.ro împreună cu prezentul anunț.

 

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, in perioada 11.01.2024 – 25.01.2024, program luni-vineri, orele 10.00-14.00, la Serviciul R.U.N.O.S.

 

2. Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei de director de îngrijiri din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova se va organiza astfel: în data de 05.02.2024, orele: 09.00 - proba scrisă, respectiv data de 08.02.2024, orele: 09.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, 08.02.2024, ora 12.00- interviul de selecţie. Susţinerea probelor se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din str. Tabaci, nr.1, jud. Dolj.

3. Calendarul de desfasurare a concursului:

11.01.2024

Publicarea anunțului pentru concurs în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe portalul posturi.gov.ro, într-un cotidian de largă circulaţie, pe pagina de internet precum şi la sediul unității

11.01.2024 – 25.01.2024

Interval orar: 10:00 – 14:00

Perioada de depunere dosare de concurs

26.01.2024

orele: 14:30

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor acestora

29.01.2024

orele: 14:30

Termen depunere contestații selecție dosare

30.01.2024

orele: 14:00

Afișare rezultate contestații selecție dosare

05.02.2024

orele: 09:00

Susținerea testului grilă de verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului

05.02.2024

orele: 15:00

Afișare rezultate proba scrisă

06.02.2024

orele: 15:00

Termen depunere contestații proba scrisă

07.02.2024

orele: 12:00

Soluționarea contestațiilor cu privire la proba scrisă și afișarea rezultatelor acestora

08.02.2024

orele: 09:00

Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului

08.02.2024

orele: 12:00

Susținerea interviului de selecție și afișarea rezultatelor

08.02.2024

orele: 15:00

Afișarea rezultatului final al concursului

09.02.2024

orele: 11:00

Depunerea contestațiilor privind rezultatul final, cu excepția interviului de selecție

09.02.2024

orele: 14:00

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului final

 

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din strada Tabaci nr.1, Craiova, jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, șef Serviciul R.U.N.O.S.

                          

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN-FLORIN 

METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)

BIBLIOGRAFIA (format PDF)

TEME CADRU(format PDF)


Anunt modificare calendar(format PDF)
 

REZULTATE PROBA SCRISA (format PDF)

REZULTATE SELECTIE DOSARE Director de Ingrijiri (format PDF)


 

REZULTATE INTERVIU (format PDF)


 

REZULTATE FINALE (format PDF)