Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

   str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

   CUI: 5002142

   Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

   E-mail: [email protected]

   Web: www.scjuc.ro

 

NR.55925/27.11.2023

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ,  în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, precum si prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

Postul scos la concurs

Număr posturi

Nivel studii

Nivel post

Loc de muncă conform structurii organizatorice

Durata contractului /timp lucru

Medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea medicină de urgență

1

S

Execuție

UPU SMURD

Nedeterminată/ normă întreagă/       7 ore/zi

 

I. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b) copie de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist, respectiv, adeverinţă/ordin de confirmare în rezidențiat pentru posturile de medic rezident;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul 166 din 26 ianuarie 2023;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european;

l) copia carnetului de munca, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea in muncă si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

m) taxă de înscriere – 200 RON.

Documentele prevăzute la lit d) şi f)  sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sanatate conţine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătaţii.

Înscrierea la concurs se face respectând criteriile de studii si vechime prevăzute în Ordinul M.S. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind organizarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

La depunerea dosarelor de înscriere, candidații vor prezenta documentele în original pentru a fi certificate cu mentiunea « conform cu originalul ».

II. Condițiile generale de participare:

In conformitate cu prevederile art.3 din O.M.S 166/2023, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, şi cerintele specifice prevazute la art. 542 alin (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

III. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

IV. Calendarul de desfasurare a concursului

 

1.  Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, in perioada 27.11.2023 – 12.12.2023, program luni-vineri, orele 10.00-14.00, la Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din strada Tabaci nr.1, Craiova, jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, șef Serviciul R.U.N.O.S.

 

2. Susţinerea probelor se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din str. Tabaci, nr.1, jud. Dolj.

 

27.11.2023 – 12.12.2023

Interval orar: 10:00 – 14:00

Perioada  de  depunere dosare de concurs

13.12.2023

Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

14.12.2023

orele: 12:00

Afișare rezultate selecție dosare şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

15.12.2023

orele: 12:00

Depunere contestații selecție dosare şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

18.12.2023

orele: 12:00

Afișare rezultate contestații selecție dosare şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

20.12.2023

orele: 09:00

Proba scrisă

20.12.2023

orele: 15:00

Afișare rezultate proba scrisă

21.12.2023

orele: 15:00

Depunere contestații proba scrisă

22.12.2023

orele: 15:00

Afișare rezultate contestații proba scrisă

27.12.2023

orele: 09:00

Proba clinică/practică

27.12.2023

orele: 15:00

Afișare rezultate proba clinică/practică

28.12.2023

orele: 15:00

Depunere contestații proba clinică/practică

29.12.2023

orele: 12:00

Afișare rezultate contestații proba clinică/practică

29.12.2023

orele: 15:00

Afișare rezultate finale concurs

 

 

 

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

 

 

 

 

  

METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)

BIBIBLIOGRAFIE medic rezident UPU(format PDF)

TEMATICA medic rezident UPU (format PDF)


 

FISA DE POST MEDIC REZIDENT(format PDF) 

Dosare

REZULTATE selectie dosare medici rezidenti (format PDF)


 

 

ANUNT SALA PROBA SCRISA (format PDF)
 

Rezultate proba scrisa

REZULTATE SCRIS MEDIC REZIDENT(format PDF) 

Rezultate proba Practica

REZULTATE PROBA PRACTICA MEDIC REZIDENT(format PDF)


Rezultate Finale

REZULTATE FINALE MEDIC REZIDENT(format PDF)