Director Medical

BIBLIOGRAFIE

pentru† concursul de ocupare a functiei de director medical din perioada 19-21 ianuarie 2011†

 

A.DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

 

1.Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

3.Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de munca si bolile profesionale cu modificarile. si completarile ulterioare.

4.Ordonanta Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Hotararea Guvernului nr.262/2010 pentru aprobarea Contractului Cadru privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe 2010.

6.Ordinul MS/CNAS nr Nr. 265/408/2010 privind Normele metodologice de aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale pentru anul 2010

7. Ordin NR. 672/03.08.2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale , formulare unice pe ţară, fără regim special.

8. ORDIN nr. 445/28.04.2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea.

9. ORDIN nr. 134/24/02/2010 - privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009.

10.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.522/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exercitarea controlului financiar preventive, cu modificările şi completările ulterioare.

11.Ordinul Ministrului Finantelor Publice NR.1792/2002, aprobaraea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare.

12.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.914/2006, privind aprobarea normelor privin obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

13.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1782/576/2006, privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare.

14.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1406/2006, privind organizarea concursurilor pentru ocuparea functiei de sef sectie, sef laborator sau sef serviciu din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

15.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 916/2006, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare.

16.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 919/2006, privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatile spitalului.

17.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1091/2006, privind aprobarea protocolului de transfer inter-clinic al pacientului critic.

18.Ordinul 445/2010 al presedintelui CNAS privind aprobarea regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea.

19. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor din punct de vedere al competentelor, resurselor material şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţă medical de urgenţă şi Óngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi Ón stare critică.

20.HG261/2010, pentru aprobarea pentru anul 2010 a programelor naţionale de sănătate.

21. OMS/CNAS/264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.

22. Legea 330/2009† Lege- cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

23. Ordinul MS 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.

24. Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare Ón vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

 

B.DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR† †

1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul spitalului, Bucureşti, 2009

 

 

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN