Director Financiar - Contabil

BIBLIOGRAFIE

pentru  concursul de ocupare a functiei de director financiar - contabil din perioada 18-20 ianuarie 2011

 

A .DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

 

1.Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

3.Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

6.Legea 337/2006, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

7. Hotararea Guvernului nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

9.Ordonanta Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Ordonanta Guvernului nr.81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Ordonanta Guvernului nr.80/2001, privind stabilirea de normative pentru institutiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Hotararea Guvernului nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu  modificarile si completarile ulterioare.  

13.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.522/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv

14.Ordinul Ministrului Finantelor Publice NR.1792/2002, aprobaraea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1043/2010, privind aprobarea normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public.

16.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.914/2006, privind aprobarea normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

17. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor din punct de vedere al competentelor, resurselor material şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţă medical de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică.

18. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 60/32/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

19.Legea bugetului

20.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice şi CNAS 264/407/2010 nr. 86/2006, pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.

21.. Legea 330/2009  Lege- cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

22. Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

23. OMF 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la art.3 din Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

 

B.DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR   

1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul spitalului, Bucureşti, 2009

 

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN