Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 22762 DIN 23.05.2022

 

ANUNŢ

 

            În conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează examen pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic a următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

1.      Medic specialist în specialitatea radiologie şi imagistică medicală – 2 posturi vacante - Laboratorul de Radiologie şi imagistică medicală;

2.      Medic dentist – 1 post vacant – Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi;

3.      Medic specialist în specialitatea medicină de laborator – 1 post vacant – Centrul Regional de Genetică Medicală;

4.      Chimist – 1 post vacant – Laboratorul de analize medicale;

5.      Biolog – 3 posturi vacante – Laboratorul de Genetică medicală;

 

            Pentru înscrierea la examen candidaţii depun cererea de înscriere la examen, în care se menţionează postul ocupat la data iniţierii procedurii de organizare a examenului însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, la Serviciul R.U.N.O.S. până la data de 25.05.2022, orele 14.00..

           

Examenul va consta în următoarele probe:

a) proba scrisă, care se desfăşoară pe durata a 2 ore şi constă în 10 întrebări, nota minimă de promovare fiind 6,00;

b) proba clinică sau practică, în funcţie de specificul postului - punctarea probei se face cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 6,00.

            Candidaţii care nu obţin nota minimă de promovare 6,00 la proba scrisă nu sunt admişi pentru susţinerea probei clinice sau practice.

Sunt declaraţi promovaţi doar candidaţii care obţin după desfăşurarea tuturor probelor de examen cel puţin media 6,00, calculată din media aritmetică a celor două probe de examen.

            Tematica de examen este cea prevăzută pentru examenul de medic dentist, medic specialist, chimist şi biolog publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

            Candidaţii declaraţi admişi la examenul de ocupare a postului vacant corespunzător unei funcţii publice sau contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului, cu obligaţia înlocuirii documentelor a căror valabilitate a expirat (certificat medical, cazier judiciar).

Examenul se va desfăşura după cum urmează:

·        24.05.2022-25.05.2022 – depunere cerere de înscriere şi declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – în intervalul orar 08.00 – 14.00;

·        26.05.2022 – verificare cereri de înscriere şi afişare listă candidaţi;

·        30.05.2022, începând cu orele 09.00 – proba scrisă;

·        30.05.2022, orele 16.00 – afişare rezultate proba scrisă;

·        31.05.2022 – contestaţii proba scrisă;

·        31.05.2022 – orele 16.00 – afişare rezultate soluţionare contestaţii;

·        02.06.2022 – începând cu orele 09.00 – proba clinică sau practică;

·        02.06.2022, orele 16.00 – afişare rezultate proba clinică sau practică;

·        03.06.2022 – contestaţii proba clinică sau practică;

·        03.06.2022 – orele 16.00 – afişare rezultate soluţionare contestaţii şi rezultate finale;

 

Ora şi locul de desfăşurare a examenului pentru fiecare categorie de funcţii se va afişa la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a spitalului până vineri, 27.05.2022.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

 

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

  

Cerere inscriere (format PDF si DOC)

Declaratie consimtamant prelucrare date(format PDF si DOC)