SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PE DATA 25 OCTOMBRIE 2010 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PERSONAL MEDIU SAU ASISTENŢI MEDICALI CU STUDII SUPERIOARE) ŞI PERSONAL AUXILIAR SANITAR ( INFIRMIERA DEBUTANTĂ ŞI ÎNGRIJITOARE)

 

1.      ASISTENT MEDICAL DEBUTANT:

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

-         Vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

-         Capacitate deplină de exerciţiu;

-         Stare de sănătate corespunzătoare postului de asistent medical debutant, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

-         Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

sau

Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

                 sau

Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

                 sau

 

Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

                 sau

Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

 

-         Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie;

 

 

ACTELE NECESARE

-         formularul de înscriere;

-         copia actului de identitate;

-         diplomă de absolvire);

-         certificat de naştere;

-         certificat de căsătorie ;

-         buletin de identitate;

-         autorizaţie de liberă practică;

-         cazier judiciar;

-         fişă de aptitudine (fişa medicală de la medicul de medicina muncii);

-         recomandare de la ultimul loc de muncă ;

-         curriculum vitae;

-         taxă de înscriere – 50 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 20 octombrie 2010, orele 13,00, la secretariatul comisiei de concurs.

 

 

2.      INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ ŞI ÎNGRIJITOARE

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

-         Vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

-         Capacitate deplină de exerciţiu;

-         Stare de sănătate corespunzătoare postului de infirmieră debutantă, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

-         Absolvent  şcoală general;

-         Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie;

 

 

ACTELE NECESARE

-         formularul de înscriere;

-         copia actului de identitate;

-         diplomă de absolvire);

-         certificat de naştere;

-         certificat de căsătorie ;

-         buletin de identitate;

-         cazier judiciar;

-         fişă de aptitudine (fişa medicală de la medicul de medicina muncii);

-         recomandare de la ultimul loc de muncă ;

-         curriculum vitae;

-         taxă de înscriere – 50 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 20 octombrie 2010, orele 13,00, la secretariatul comisiei de concurs.

 

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN