SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

CONDIŢII

de înscriere la concursurile organizate în perioada 18-21 ianuarie 2011 pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, conform Ord. MS  284/2007

 

 

DIRECTOR MEDICAL

 

-         domiciliul stabil în România;

-         nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

-         sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic şi neuropsihic);

-         nu au vârsta de pensionare conform prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

-         sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;

-         sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;

-         au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/ atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursurilor de management spitalicesc;

-         sunt doctori în medicină sau sunt cadre didactice universitare de predare ( şef de lucrări, conferenţiar sau profesor);

 

 

DIRECTORUL FINANCIAR- CONTABIL

 

-         domiciliul stabil în România;

-         nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

-         sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic şi neuropsihic);

-         nu au vârsta de pensionare conform prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

-         sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

-         au cel puţin  2 ani vechime în specialitatea studiilor;

 

DIRECTORUL DE ÎNGRIJIRI

 

-         domiciliul stabil în România;

-         nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

-         sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic şi neuropsihic);

-         nu au vârsta de pensionare conform prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

-         sunt absolvenţi de învăţământ postliceal sanitar, cu diplomă de absolvire sau de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/ absolvire în domeniul medical;

-         sunt asistenţi medicali principali;

-         au cel puţin 2 ani vechime ca asistent medical principal

 

MANAGER,

CONF. UNIV.DR. PETRESCU FLORIN

 

 

DOSARUL DE ÎNSRIERE LA CONCURS

trebuie să conţină următoarele documente

 

 

-         cererea de înscriere;

-         copie de pe actul de identitate;

-         copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

-         curriculum vitae;

-         adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

-         cazierul judiciar;

-         copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;

-         declaraţia pe proprie răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;

-         declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

-         adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

-         proiectul/ lucrarea de specialitate.

 

 

Taxa de înscriere- 400 lei RON

 

 

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei până pe data de 08 ianuarie  2011.

 

 

 

 

 

MANAGER,

CONF. UNIV.DR. PETRESCU FLORIN