SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

AVIZAT,

SINDICATUL SANITAS

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PE DATA 18 NOIEMBRIE 2010 PENTRU OCUPAREA POSTULUI  VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PERSONAL MEDIU SAU ASISTENŢI MEDICALI CU STUDII SUPERIOARE) PENTRU SECŢIA CLINICĂ UROLOGIE

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

-         Vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

-         Capacitate deplină de exerciţiu;

-         Stare de sănătate corespunzătoare postului de asistent medical debutant, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

-         Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

sau

Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

                 sau

Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

                 sau

Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

                 sau

Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

 

-         Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie;

 

ACTELE NECESARE

-         formularul de înscriere;

-         copia actului de identitate;

-         diplomă de absolvire);

-         certificat de naştere;

-         certificat de căsătorie ;

-         buletin de identitate;

-         certificat de membru al OAMR;

-         cazier judiciar;

-         fişă de aptitudine (fişa medicală de la medicul de medicina muncii);

-         recomandare de la ultimul loc de muncă ;

-         curriculum vitae;

-         taxă de înscriere – 50 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 15 noiembrie 2010, orele 13,00, la secretariatul comisiei de concurs.

                                                     MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN