Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

NR.41628/01.09.2023

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

 

Postul scos la concurs

Numar posturi

Nivel studii

Nivel post

Loc de muncă conform structurii organizatorice

Durata contractului /timp lucru

Agent D.D.D. debutant

1

G

Execuţie

Serviciul de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM)

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Magaziner debutant

1

M

Execuţie

Serviciul Achiziţii Publice şi Aprovizionare -Personal deservire

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Muncitor necalificat

1

G

Execuţie

Aprovizionare, manipulare, depozitare si deservire mijloace de transport

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

Pompier

1

G

Execuţie

Personal deservire Birou Securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi sit. de urgenţă

Nedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

       

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

În conformitate cu Hotărârea nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

“Art. 15

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).” 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1. Agent D.D.D. debutant (dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare):

·      Şcoală generală;

·      Nu necesită vechime în muncă

 

2. Magaziner debutant:

·        Diplomă de bacalaureat

Sau

·        Diplomă de absolvire a şcolii generale

·        Nu necesită vechime în muncă

 

3. Muncitor necalificat:

·      Şcoală generală;

·      Nu necesită vechime în muncă

 

4. Pompier:

·      Şcoală generală

·      Certificat privind absolvirea cursului de servant pompier

·      Nu necesită vechime în muncă

 

ACTELE NECESARE

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente prevăzute la art. 35 din Hotărârea nr. 1336/2022:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

j) taxă de înscriere – 150 lei RON

 

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice.

       Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.          

       Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

       Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu respectarea condiţiilor generale şi specifice de înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului şi pe posturi.gov.ro.

Înscrierea la concurs se face respectând criteriile de studii si vechime prevăzute în Ordinul M.S. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind organizarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 14.09.2023, orele 14.00.

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, şef Serviciul R.U.N.O.S.

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în:

Selecţia dosarelor de înscriere;

Proba scrisă;

Interviul.

 

PROBA SCRISA constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei şi, dupa caz, pe baza tematicii de concurs.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

 

INTERVIUL constă în testarea abilitatilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor şi va fi susţinută  doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examinare în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) abilităţi de comunicare;

f) iniţiativă şi creativitate.

 

Pentru a promova concursul candidatii trebuie sa obtina minim 50 puncte la fiecare probă.

 

Ocuparea posturilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii admişi, la finalul concursului.

 

Concursul se va desfaşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj astfel:

 

- proba scrisă în data de 22.09.2023, ora 09.00

- proba interviu în data de 28.09.2023 începand ora 09.00.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

01.09.2023-14.09.2023

Interval orar: 10:00 – 14:00

Perioada  de  depunere dosare de concurs

15.09.2023

Selecţia dosarelor

18.09.2023

orele: 15:00

Termen afişare rezultate selecţie dosare

19.09.2023

orele: 15:00

Termen depunere contestaţii  selecţie dosare

20.09.2023

orele: 15:00

Termen afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

22.09.2023

orele: 09:00

Proba scrisă (sinteză/grilă)

25.09.2023

orele: 12:00

Termen afişare rezultate proba scrisă

26.09.2023

orele: 12:00

Termen depunere contestaţii proba scrisă

27.09.2023

orele: 09:00

Termen afişare rezultate contestaţii proba scrisă

28.09.2023

orele: 09:00

Proba interviu

29.09.2023

orele: 09:00

Termen afişare rezultate proba interviu

29.09.2023

orele: 15:30

Termen depunere contestaţii proba interviu

02.10.2023

orele: 12:00

Termen afişare rezultate contestaţii proba interviu

02.10.2023

orele: 14:00

Afişare rezultate finale concurs

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN


 

 

Metodologia de concurs (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA agent DDD debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA magaziner debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA muncitor necalificat (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA pompier (format PDF)


 

FISA DE POST AGENT DDD DEBUTANT (format PDF)

FISA DE POST MAGAZINER DEBUTANT (format PDF)

FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT (format PDF)

FISA DE POST POMPIER (format PDF)


 

 

Dosare

SITUATIE DOSARE MAGAZINER DEBUTANT (format PDF)

SITUATIE DOSARE AGENT DDD (format PDF)

SITUATIE DOSARE POMPIER (format PDF)

SITUATIE DOSARE MUNCITOR NECALIFICAT (format PDF)


 

 

ANUNT SALI PROBA SCRISA 22.09.2023 (format PDF)


 

Rezultate proba scrisa

REZULTATE PROBA SCRIS AGENT DDD (format PDF)

REZULTATE PROBA SCRIS POMPIER (format PDF)

REZULTATE PROBA SCRISA MAGAZINER DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE PROBA SCRISA MUNCITOR NECALIFICAT (format PDF)