Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

 

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 31101 DIN 08.07.2022

ANUNT

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante:

 

-       1 post de medic primar în specialitatea neurologie pentru Compartimentul Neurologie;

-       1 post de medic specialist în specialitatea A.T.I. pentru Secţia clinică A.T.I. – Compartiment A.T.I. copii;

-       1 post de medic specialist în specialitatea cardiologie pentru Laboratorul de Angiografie, Cateterism Cardiac şi Cardiologie Intervenţională;

-       1 post de medic specialist în specialitatea cardiologie pentru Ambulatorul de specialitate pentru sportivi – Cabinet medicină internă/cardiologie;

-       1 post de medic primar în specialitatea stomatologie generală pentru Ambulatorul de specialitate pentru sportivi – Cabinet stomatologie;

-       1 post de medic specialist în specialitatea ortodonţie şi ortopedie dento-facială pentru Ambulatorul de specialitate pentru sportivi – Cabinet stomatologie;

-       1 post de medic specialist în specialitatea pneumologie pentru Secţia clinică Medicină internă – Compartiment Pneumologie;

-       1 post de medic specialist în specialitatea oncologie medicală pentru Secţia clinică Oncologie medicală;

-       1 post de medic specialist în specialitatea radioterapie pentru Secţia clinică radioterapie;

-       1 post de medic primar în specialitatea medicină de laborator pentru Laboratorul de analize medicale;

 

Pentru posturile de medic specialist concurează medici specialişti, confirmaţi în specialitatea respectivă.

Pentru posturile de medic primar concurează medici primari, confirmaţi în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·         cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

·         copie xerox de pe diploma de licenţă şi copia certificatului de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului; 

·         copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

·         dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·         acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

·         cazierul judiciar; 

·         certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

·         chitanţa de plată a taxei de concurs;

·         copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Tematicile de concurs sunt cele prevăzute pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr.1, Serviciul RUNOS, până pe data de 25.07.2022, orele 15,00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii.

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN


 

 

Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic (format PDF)

Cerere-tip-inscriere-la-concurs-medici (format PDF si DOC)


 

 

lista inscrisi (format PDF)