Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 29474 DIN 30.06.2022

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

·      Referent de specialitate debutant – 1 post vacant pentru Serviciul de Evaluare şi statistică medicală;

·      Economist debutant – 3 posturi vacante pentru Serviciul de Evaluare şi statistică medicală;

·      Registrator medical debutant – 3 posturi vacante pentru Serviciul de Evaluare şi statistică medicală;

·      Analist debutant – 1 post vacant pentru Biroul Achiziţii publice, contracte;

·      Consilier juridic I – 1 post vacant pentru Biroul juridic;

·      Inginer specialist IA (profil mecanic, electromecanic sau electric) – 1 post vacant pentru Secţia clinică A.T.I.;

·      Inginer II (profil mecanic, electromecanic sau electric) – 1 post vacant pentru Secţia Chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.;

·      Şef Birou Salarizare (studii economice) – 1 post vacant pentru Serviciul R.U.N.O.S.;

·      Economist debutant – 1 post vacant pentru Serviciul R.U.N.O.S.;

·      Şef Birou Securitatea muncii, PSI, protectie civila si situaţii de urgenţă (studii economice) – 1 post vacant;

·      Şef Birou Administrativ (studii economice) – 1 post vacant;

·      Kinetoterapeut debutant – 1 post vacant pentru Ambulatoriul de Specialitate pentru Sportivi - Sala CFM

·      Curier – 1 post vacant pentru Biroul Administrativ.

·      Muncitor necalificat – 2 posturi vacante pentru Biroul Administrativ – Întreţinere spaţii verzi;

 

Concursul se va desfăşura la sediul spitalului, astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 25.07.2022, ora 09.00;

2. Proba interviu:

în data de 28.07.2022, ora 10.00;

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1. Referent de specialitate debutant:

·           Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă;

·           Nu necesită vechime în specialitate.

 

2. Economist debutant

·           Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă (studii economice);

·           Nu necesită vechime în specialitate.

 

3. Registrator medical debutant:

·           Diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii

·           Nu necesită vechime în specialitate

 

4. Analist debutant:

·        Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în specialitate

 

 

5. Consilier juridic I:

·      Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă în specialitate

·      Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

6. Inginer specialist IA

·      Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă în specialitate (profil mecanic, electromecanic sau electric)

·      Minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate;

 

7. Inginer II:

·      Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă (profil mecanic, electromecanic sau electric)

·      Minim 6 luni vechime în specialitate

 

8. Şef Birou Salarizare;

·    Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă (studii economice);

·      Minim 2 ani vechime în specialitate;

 

9. Şef Birou Securitatea muncii, PSI, protectie civila si situaţii de urgenţă;

·    Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă (studii economice);

·      Minim 2 ani vechime în specialitate;

 

10. Şef Birou Administrativ;

·    Absolvent al învăţământului superior de lungă durată – diplomă de licenţă (studii economice);

·      Minim 2 ani vechime în specialitate;

 

11. Kinetoterapeut debutant:

·      Diplomă de licenţă în specialitate

·      Nu necesită vechime în specialitate

 

12. Curier:

·      Şcoală generală;

·      Nu necesită vechime în specialitate

 

13. Muncitor necalificat:

·      Şcoală generală

·      Nu necesită vechime în specialitate

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizaţie de liberă practică (pentru postul de kinetoterapeut debutant);

5.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

6.      certificat de naştere;

7.      certificat de căsătorie;

8.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

9.      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

10.  curriculum vitae;

11.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

 

În cazul documentului prevăzut la punctul 8, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 14.07.2022 orele 15,00.

 

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, şef Serviciul R.U.N.O.S.

 

 

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN


 
 

 

METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)

DECLARATIE CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE (format PDF si DOC)

Calendar concurs (format PDF)


 

BIBLIOGRAFIE consilier juridic grad I (format PDF)

BIBLIOGRAFIE curier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE economist debutant RUNOS (format PDF)

BIBLIOGRAFIE economist, referent S, reg.med. Statistica (format PDF)

BIBLIOGRAFIE inginer ATI (format PDF)

BIBLIOGRAFIE kinetoterapeut debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE muncitor necalificat (format PDF)

BIBLIOGRAFIE sef birou administrativ (format PDF)

BIBLIOGRAFIE sef birou PSI, situatii de urgenta (format PDF)

BIBLIOGRAFIE sef birou salarizare (format PDF)

tematica Analist debutant Achizitii (format PDF)


 

 

Dosare

TABEL ANALIST DEBUTANT ACHIZITII (format PDF)

TABEL CURIER (format PDF)

TABEL ECONOMIST DEB RUNOS (format PDF)

TABEL ECONOMIST DEB. STATISTICA (format PDF)

TABEL INGINER II - CARDIO A.T.I (format PDF)

TABEL INGINER SPECIALIST IA A.T.I (format PDF)

TABEL KINETOTERAPEUT (format PDF)

TABEL MUNCITOR NECALIFICAT (format PDF)

TABEL REFERENT DE SPECIALITATE DEB. STATISTICA (format PDF)

TABEL REGISTRATOR MEDICAL STATISTICA (format PDF)

TABEL SEF BIROU ADMINISTRATIV (format PDF)

TABEL SEF BIROU SALARIZARE (format PDF)

TABEL SEF BIROU SSMSU (format PDF)


 

 

ANUNT SALI PROBA SCRISA 25.07.2022 (format PDF)


 

Rezultate proba scrisa

Proba scrisa TABEL CURIER (format PDF)

Proba scrisa TABEL ECONOMIST DEB RUNOS (format PDF)

Proba scrisa TABEL ECONOMIST DEB. STATISTICA (format PDF)

Proba scrisa TABEL INGINER II - CARDIO A.T.I (format PDF)

Proba scrisa TABEL INGINER SPECIALIST IA A.T.I (format PDF)

Proba scrisa TABEL KINETOTERAPEUT (format PDF)

Proba scrisa TABEL MUNCITOR NECALIFICAT (format PDF)

Proba scrisa TABEL REFERENT DE SPECIALITATE DEB. STATISTICA (format PDF)

Proba scrisa TABEL REGISTRATOR MEDICAL STATISTICA (format PDF)

Proba scrisa TABEL SEF BIROU ADMINISTRATIV (format PDF)

Proba scrisa TABEL SEF BIROU SALARIZARE (format PDF)

Proba scrisa TABEL SEF BIROU SSMSU (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii proba scrisa

REZULTAT CONTESTATIE-REG.MED.DEB. (format PDF)


 

 

ANUNT SALI PROBA INTERVIU 28.07.2022 (format PDF)


 

Rezultate interviu

REZULTATE INTERVIU CURIER (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ECONOMIST DEB RUNOS (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ECONOMIST DEB. STATISTICA (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INGINER II - CARDIO A.T.I (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INGINER SPECIALIST IA A.T.I (format PDF)

REZULTATE INTERVIU KINETOTERAPEUT (format PDF)

REZULTATE INTERVIU MUNCITOR NECALIFICAT (format PDF)

REZULTATE INTERVIU REFERENT DE SPECIALITATE DEB. STATISTICA (format PDF)

REZULTATE INTERVIU REGISTRATOR MEDICAL STATISTICA (format PDF)

REZULTATE INTERVIU SEF BIROU ADMINISTRATIV (format PDF)

REZULTATE INTERVIU SEF BIROU SALARIZARE (format PDF)

REZULTATE INTERVIU SEF BIROU SSMSU (format PDF)


 

 

Rezultate finale

REZULTATE FINALE CURIER (format PDF)

REZULTATE FINALE ECONOMIST DEB RUNOS (format PDF)

REZULTATE FINALE ECONOMIST DEB. STATISTICA (format PDF)

REZULTATE FINALE INGINER II - CARDIO A.T.I (format PDF)

REZULTATE FINALE INGINER SPECIALIST IA A.T.I (format PDF)

REZULTATE FINALE KINETOTERAPEUT (format PDF)

REZULTATE FINALE REFERENT DE SPECIALITATE DEB. STATISTICA (format PDF)

REZULTATE FINALE REGISTRATOR MEDICAL STATISTICA (format PDF)

REZULTATE FINALE SEF BIROU ADMINISTRATIV (format PDF)

REZULTATE FINALE SEF BIROU SALARIZARE (format PDF)

REZULTATE FINALE SEF BIROU SSMSU (format PDF)

TABEL FINAL MUNCITOR NECALIFICAT (format PDF)


 

ANUNT DATA ANGAJARE (format PDF)


 

ANUNT DATA SI ORA PROTECTIA MUNCII (format PDF)