Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: [email protected]

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 28348 DIN 24.06.2022

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

·           Asistent medical de laborator debutant – 1 post vacant pentru Laboratorul de analize medicale;

·          Asistent medical de farmacie debutant – 2 posturi vacante pentru Farmacia cu circuit închis;

·          Asistent medical generalist principal – 6 posturi vacante pentru Spital;

·          Asistent medical generalist principal – 3 posturi vacante pentru Secţia clinică A.T.I.;

·          Asistent medical generalist principal – 6 posturi vacante pentru Secţia Chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.;

·          Asistent medical generalist principal – 2 posturi vacante pentru Bloc operator Chirurgie cardiovasculară;

·          Asistent medical generalist debutant – 20 posturi vacante pentru Spital;

·          Fizician medical debutant – 1 post vacant pentru Laboratorul de medicină nucleară;

·           Infirmieră debutantă – 8 posturi vacante pentru UPU SMURD;

·           Îngrijitoare – 4 posturi vacante pentru UPU SMURD;

·           Brancardier – 5 posturi vacante pentru UPU SMURD;

·          Infirmieră – 9 posturi vacante pentru Spital;

·          Infirmieră debutantă – 25 posturi vacante pentru Spital;

·          Îngrijitoare – 22 posturi vacante pentru Spital;

·           Brancardier – 2 posturi vacante pentru Spital;

·          Registrator medical debutant – 4 posturi vacante pentru UPU SMURD.

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 18.07.2022, ora 09.00;

2. Proba interviu:

în data de 21.07.2022, ora 10.00;

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1. Asistent medical de laborator debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală (laborator) sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate (laborator)

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate (laborator);

·        Nu necesită vechime în muncă.

 

2. Asistent medical de farmacie debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală (de radiologie) sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate (de farmacie)

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate (de farmacie);

·        Nu necesită vechime în muncă.

 

3. Asistent medical generalist principal:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate;

·           Grad principal;

·           Minim 5 ani vechime ca asistent medical.

 

4. Asistent medical generalist debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate;

·        Nu necesită vechime în specialitate.

 

5. Fizician medical debutant:

·        Absolvent al învăţământului superior  diplomă de licenţă în fizică sau echivalent

·        Nu necesită vechime în muncă

 

6. Infirmieră:

·      Şcoală generală;

·      Curs acreditat calificare infirmiere

·      Minim 6 luni vechime ca infirmieră

 

7. Infirmieră debutantă:

·      Şcoală generală;

·      Nu necesită vechime.

 

8. Îngrijitoare:

·      Şcoală generală;

·      Nu necesită vechime.

 

9. Brancardier:

·      Şcoală generală;

·      Nu necesită vechime

 

10. Registrator medical debutant:

·           Diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii

·           Nu necesită vechime

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizaţie de liberă practică, vizată la zi (pentru postul de fizician medical debutant);

5.      copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi avizul anual în termen (pentru posturile de asistent medical);

6.      adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015 (pentru posturile de asistent medical);

7.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

8.      certificat de naştere;

9.      certificat de căsătorie;

10.  cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

11.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

12.  curriculum vitae;

13.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

 

În cazul documentului prevăzut la punctul 10, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 08.07.2022, orele 15,00.

 

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, şef Serviciul R.U.N.O.S.

 

 

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN


METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)

DECLARATIE CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE (format PDF si DOC)

Calendar concurs (format PDF)


 

BIBLIOGRAFIE asistent medical de laborator debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical de farmacie deb.pdf (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist (format PDF)

BIBLIOGRAFIE fizician medical debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE brancardier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE infirmiera (format PDF)

BIBLIOGRAFIE ingrijitoare (format PDF)

BIBLIOGRAFIE registrator medical debutant (format PDF)


 

 

Dosare

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE DEBUTANT (format PDF)

ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT (format PDF)

ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT SPITAL (format PDF)

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL - SECTIA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA - COMPARTIMENT ATI (format PDF)

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL - SPITAL A.T.I. (format PDF)

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL - SPITAL (format PDF)

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL BLOC OP CHIR. CARDIOVASC (format PDF)

BRANCARDIER SPITAL (format PDF)

BRANCARDIER UPU SMURD (format PDF)

FIZICIAN MEDICAL DEBUTANT (format PDF)

INFIRMIERA DEBUTANTA SPITAL (format PDF)

INFIRMIERA DEBUTANTA UPU SMURD (format PDF)

INFIRMIERA SPITAL (format PDF)

INGRIJITOARE SPITAL (format PDF)

INGRIJITOARE UPU SMURD (format PDF)

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT UPU SMURD (format PDF)


 

 

ANUNT SALI PROBA SCRISA 18.07.2022 (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Proba scrisa ASISTENT MED. DE FARMACIE DEBUTANT (format PDF)

Proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (format PDF)

Proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL - SECTIA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA - COMP. ATI (format PDF)

Proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL ATI (format PDF)

Proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL BL OP CHIR CARDIOVASC (format PDF)

Proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL SPITAL (format PDF)

Proba scrisa BRANCARDIER SPITAL (format PDF)

Proba scrisa BRANCARDIER UPU (format PDF)

Proba scrisa FIZICIAN DEBUTANT (format PDF)

Proba scrisa infirmiera debutanta SPITAL (format PDF)

Proba scrisa INFIRMIERA DEBUTANTA UPU (format PDF)

Proba scrisa INFIRMIERA SPITAL (format PDF)

Proba scrisa INGRIJITOARE SPITAL (format PDF)

Proba scrisa INGRIJITOARE UPU (format PDF)

Proba scrisa REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT UPU (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii proba scrisa

CONTESTATIE AS MED DEB SPITAL SCRIS (format PDF)

CONTESTATIE INFIRMIERA DEB SPITAL (format PDF)

CONTESTATIE REG MED DEB+BRANCARDER UPU SCRIS (format PDF)


 
 

 

ANUNT SALI INTERVIU 21.07.2022 (format PDF) 

Rezultate interviu

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL - SECTIA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA - COMP. ATI (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL ATI (format PDF)

REZULTATE INTERVIU ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL SPITAL (format PDF)

REZULTATE INTERVIU BRANCARDIER SPITAL (format PDF)

REZULTATE INTERVIU BRANCARDIER UPU (format PDF)

REZULTATE INTERVIU FIZICIAN DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INFIRMIERA DEBUTANTA SPITAL (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INFIRMIERA DEBUTANTA UPU (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INGRIJITOARE SPITAL (format PDF)

REZULTATE INTERVIU INGRIJITOARE UPU (format PDF)

REZULTATE INTERVIU REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT UPU (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii interviu

CONTESTATIE BRANCARDER UPU INTERVIU (format PDF)

CONTESTATIE INFIRMIERA DEBUTANTA SPITAL (format PDF)


 

 

Rezultate finale

REZULTATE FINAL ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE FINAL ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE FINAL ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL ATI (format PDF)

REZULTATE FINAL ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL SPITAL (format PDF)

REZULTATE FINAL BRANCARDIER SPITAL (format PDF)

REZULTATE FINAL FIZICIAN DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE FINAL INFIRMIERA DEBUTANTA UPU (format PDF)

REZULTATE FINAL INGRIJITOARE SPITAL (format PDF)

REZULTATE FINAL REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT UPU (format PDF)

REZULTATE FINALE INFIRMIERA DEBUTANTA SPITAL (format PDF)

REZULTATE FINALE INGRIJITOARE UPU (format PDF)

REZULTATE FINALE upu brancardier (format PDF)

REZULTATE FINALEASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL - SECTIA CHIRURGIE CARDIOVASCULARA - COMP. ATI (format PDF)


 

 

ANUNT DATA ANGAJARE (format PDF)


 

ANUNT DATA SI ORA PROTECTIA MUNCII (format PDF)