Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 49051 DIN 17.11.2021

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

     I.

     1. Secţia clinică Gastroenterologie:

·           Asistent medical generalist licenţiat debutant – 3 posturi vacante;

·           Asistent medical generalist licenţiat – 3 posturi vacante;

·           Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante;

·           Îngrijitoare – 2 posturi vacante;

 

2. Laboratorul de Radiologie şi imagistică medicală:

·          Asistent medical de radiologie debutant – 2 posturi vacante;

 

3. Secţia clinică Ortopedie Traumatologie:

·           Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante;

·           Îngrijitoare – 2 posturi vacante;

 

4. Secţia clinică Neonatologie

·           Îngrijitoare – 2 posturi vacante;

 

5. Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi:

·          Asistent medical generalist debutant – 1 post vacant;

·           Registrator medical debutant – 1 post vacant;

 

6. Secţia clinică Chirurgie generală III:

·           Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante;

·           Îngrijitoare – 1 post vacant;

 

7. Centrul de Hemodializă:

·           Infirmieră debutantă – 1 post vacant;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă: în data de 13.12.2021, ora 09.00;

2. Proba interviu: în data de 20.12.2021, ora 09.00.

 

     II.

1. Secţia clinică Ortopedie Traumatologie:

·          Asistent medical generalist debutant – 4 posturi vacante;

 

2. Ambulatoriul integrat:

·           Asistent medical generalist debutant – 6 posturi vacante;

 

3. Secţia clinică Neonatologie

·          Asistent medical generalist debutant – 5 posturi vacante;

 

 

4. Secţia clinică Chirurgie generală III:

·          Asistent medical generalist debutant – 2 posturi vacante;

 

5. Secţia clinică Chirurgie toracică:

·           Asistent medical generalist debutant – 1 post vacant;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă: în data de 14.12.2021, ora 09.00;

2. Proba interviu: în data de 20.12.2021, ora 09.00.

 

     III.

·          Şef Serviciu Aprovizionare, transport;

·          Muncitor calificat IV (electromecanic) – 2 posturi vacante pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (strungar) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (zidar) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (sudor) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (liftier) – 1 post vacant pentru Lift persoane;

·          Muncitor calificat IV (electrician) – 4 posturi vacante pentru deservire grup electrogen;

·          Muncitor calificat I (fochist) – 1 post vacant pentru Centrala termică;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă: în data de 13.12.2021, ora 09.00;

2. Proba interviu: în data de 20.12.2021, ora 09.00;

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

1. Asistent medical generalist licenţiat debutant:

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate;

·        Nu necesită vechime în muncă.

 

2. Asistent medical generalist licenţiat:

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate;

·        Minim 6 luni vechime ca asistent medical.

 

3. Asistent medical generalist debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate;

·        Nu necesită vechime în specialitate.

 

4. Asistent medical de radiologie debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală (de radiologie) sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate (de radiologie)

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate (de radiologie);

·        Nu necesită vechime în muncă.

 

5. Infirmieră debutantă:

·           Şcoală generală;

·           Nu necesită vechime.

 

6. Îngrijitoare:

·           Şcoală generală;

·           Nu necesită vechime.

 

7. Registrator medical debutant:

·           Diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;

·           Nu necesită vechime.

 

8. Şef Serviciu Aprovizionare, transport:

·           Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii economice);

·           Minim 2 ani vechime în specialitate;

9. Muncitor calificat I (fochist):

·           Diplomă (certificat) de calificare

·           Minim 9 ani vechime în specialitate

·           Autorizaţie ISCIR

 

10. Muncitor calificat IV (electromecanic, strungar, zidar, sudor, liftier, electrician):

·           Diplomă  (certificat)  de calificare

·           Nu necesită vechime în muncă

·           Autorizaţie ISCIR (liftier)

 

ERATĂ: În Monitorul Oficial a fost publicat dintr-o eroare, la condiţiile specifice de participare, punctul 10 - muncitor calificat IV - Autorizaţie ISCIR (electromecanic, liftier). Facem precizarea că pentru posturile de electromecanic nu este necesară autorizaţia ISCIR.

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi avizul anual în termen (pentru posturile de asistent medical);

5.      adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015 (pentru posturile de asistent medical);

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de naştere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

10.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

 

În cazul documentului prevăzut la punctul 10, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 03.12.2021, orele 13,00.

 

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen.

 

MANAGER INTERIMAR,

EC. IVANOVICI LAURENŢIU


 
 

 

Calendar concurs (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF sau DOC)

METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)


 

BIBLIOGRAFIE asistent medical de radiologie debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist deb. Neonatologie (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist (format PDF)

Bibliografie Electrician (format PDF)

Bibliografie Electromecanic (format PDF)

Bibliografie Fochist (format PDF)

BIBLIOGRAFIE infirmiera debutanta (format PDF)

BIBLIOGRAFIE ingrijitoare.pdf (format PDF)

Bibliografie Liftier.pdf (format PDF)

BIBLIOGRAFIE registrator medical debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE sef Serviciu Aprovizionare, transport (format PDF)

Bibliografie Strungar (format PDF)

bibliografie Sudor (format PDF)

Bibliografie Zidar (format PDF)


 

fisa de post asistent medical de radiologie debutant (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist deb Ambulatoriul integrat (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist debutant Ambulatoriul pt sportivi (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist debutant Chirurgie III (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist debutant Chirurgie toracica (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist debutant Neonatologie (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist debutant Ortopedie (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist licentiat debutant Gastroenterologie (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist licentiat Gastroenterologie (format PDF)

fisa de post infirmiera debutanta Chirurgie III (format PDF)

fisa de post infirmiera debutanta Gastroenterologie (format PDF)

fisa de post infirmiera debutanta Hemodializa (format PDF)

fisa de post infirmiera debutanta Ortopedie (format PDF)

fisa de post ingrijitoare Chirurgie III (format PDF)

fisa de post ingrijitoare Gastroenterologie (format PDF)

fisa de post ingrijitoare Neonatologie (format PDF)

fisa de post ingrijitoare Ortopedie (format PDF)

fisa de post registrator med deb Ambulatoriul pt sportivi (format PDF)

fisa post ELECTRICIAN (format PDF)

fisa post ELECTROMECANIC (format PDF)

fisa post FOCHIST (format PDF)

fisa post LIFTIER (format PDF)

fisa post SEF SERVICIU APROVIZIONARE TRANSPORT (format PDF)

fisa post STRUNGAR (format PDF)

fisa post SUDOR (format PDF)

fisa post ZIDAR (format PDF)


 

 

Dosare

Dosare ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE DEBUTANT RADIOLOGIE (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT AMBULAT INTEGRAT (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT AMBULAT PT SPORTIVI (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CHIRURGIE III (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CHIRURGIE TORACICA (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT NEONATOLOGIE (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT ORTOPEDIE (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL GENERALIST LICENTIAT DEBUTANT GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL GENERALIST LICENTIAT GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Dosare ELECTRICIAN IV GRUP ELECTROGEN (format PDF)

Dosare ELECTROMECANIC (format PDF)

Dosare FOCHIST (format PDF)

Dosare INFIRMIERA DEB CH3 (format PDF)

Dosare INFIRMIERA DEB GASTRO (format PDF)

Dosare INFIRMIERA DEB HEMO (format PDF)

Dosare INFIRMIERA DEB ORTO (format PDF)

Dosare INGRIJITOARE CHIRURGIE III (format PDF)

Dosare INGRIJITOARE GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Dosare INGRIJITOARE NEONATOLOGIE (format PDF)

Dosare INGRIJITOARE ORTOPEDIE (format PDF)

Dosare LIFTIER (format PDF)

Dosare REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT AMBULAT. PT SPORTIVI (format PDF)

Dosare SEF SERV. APROVIZIONARE, TRANSPORT (format PDF)

Dosare SUDOR (format PDF)

Dosare ZIDAR (format PDF)


 

 

ANUNT SALI PROBA SCRISA 13.12.2021 (format PDF)

ANUNT SALI PROBA SCRISA 14.12.2021 (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE DEBUTANT RADIOLOGIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT AMBULAT PT SPORTIVI (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST LICENTIAT DEBUTANT GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST LICENTIAT GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa ELECTRICIAN IV GRUP ELECTROGEN (format PDF)

Rezultat proba scrisa ELECTROMECANIC (format PDF)

Rezultat proba scrisa FOCHIST (format PDF)

Rezultat proba scrisa INFIRMIERA DEB CHIRURGIE III (format PDF)

Rezultat proba scrisa INFIRMIERA DEB GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa INFIRMIERA DEB HEMODIALIZA (format PDF)

Rezultat proba scrisa INFIRMIERA DEB ORTOPEDIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa INGRIJITOARE CHIRURGIE III (format PDF)

Rezultat proba scrisa INGRIJITOARE GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa INGRIJITOARE NEONATOLOGIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa INGRIJITOARE ORTOPEDIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa LIFTIER (format PDF)

Rezultat proba scrisa REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT AMBULAT PT SPORTIVI (format PDF)

Rezultat proba scrisa SEF SERVICIU APROVIZIONARE (format PDF)

Rezultat proba scrisa SUDOR (format PDF)

Rezultat proba scrisa ZIDAR (format PDF)


 

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT AMBULAT INTEGRAT (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CHIRURGIE III (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CHIRURGIE TORACICA (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT NEONATOLOGIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT ORTOPEDIE (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii proba scrisa

Rezultat contestatie proba scrisa REG. MED.DEB.(format PDF)

Rezultate in urma contestatiei-asist. NEONATOLOGIE (format PDF)

Rezultate in urma contestatiei-asist. ORTOPEDIE (format PDF)


 

 

ANUNT SALI INTERVIU 20.12.2021 (format PDF)


 

Rezultate interviu

Interviu ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE DEBUTANT RADIOLOGIE (format PDF)

Interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT AMBULAT INTEGRAT (format PDF)

Interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT AMBULAT PT SPORTIVI (format PDF)

Interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CHIRURGIE III (format PDF)

Interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CHIRURGIE TORACICA (format PDF)

Interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT NEONATOLOGIE (format PDF)

Interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT ORTOPEDIE (format PDF)

Interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST LICENTIAT DEBUTANT GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST LICENTIAT GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Interviu ELECTRICIAN IV GRUP ELECTROGEN (format PDF)

Interviu ELECTROMECANIC (format PDF)

Interviu FOCHIST (format PDF)

Interviu INFIRMIERA DEB CHIRURGIE III (format PDF)

Interviu INFIRMIERA DEB GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Interviu INFIRMIERA DEB HEMODIALIZA (format PDF)

Interviu INFIRMIERA DEB ORTOPEDIE (format PDF)

Interviu INGRIJITOARE CHIRURGIE III (format PDF)

Interviu INGRIJITOARE GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Interviu INGRIJITOARE NEONATOLOGIE (format PDF)

Interviu INGRIJITOARE ORTOPEDIE (format PDF)

Interviu LIFTIER (format PDF)

Interviu REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT AMBULAT PT SPORTIVI (format PDF)

Interviu SEF SERVICIU APROVIZIONARE, TRANSPORT (format PDF)

Interviu SUDOR (format PDF)

Interviu ZIDAR (format PDF)


 

Interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST LICENTIAT DEBUTANT GASTROENTEROLOGIE 28.12.2021 (format PDF)

Interviu INFIRMIERA DEB GASTROENTEROLOGIE 28.12.2021 (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii interviu

Rezultat contestatie interviu asist. Neonatologie (format PDF)

Rezultat contestatie interviu asist. ortopedie (format PDF)

Rezultat contestatie interviu GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Rezultat contestatie interviu AS MED GEN LIC DEB GASTROENTEROLOGIE (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE DEBUTANT RADIOLOGIE (format PDF)

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT AMBULAT INTEGRAT (format PDF)

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT AMBULAT PT SPORTIVI (format PDF)

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CHIRURGIE III (format PDF)

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CHIRURGIE TORACICA (format PDF)

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT NEONATOLOGIE (format PDF)

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT ORTOPEDIE (format PDF)

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST LICENTIAT GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Rezultate finale ELECTRICIAN IV GRUP ELECTROGEN (format PDF)

Rezultate finale ELECTROMECANIC (format PDF)

Rezultate finale FOCHIST (format PDF)

Rezultate finale INFIRMIERA DEB CHIRURGIE III (format PDF)

Rezultate finale INFIRMIERA DEB HEMODIALIZA (format PDF)

Rezultate finale INFIRMIERA DEB ORTOPEDIE (format PDF)

Rezultate finale INGRIJITOARE CHIRURGIE III (format PDF)

Rezultate finale INGRIJITOARE GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Rezultate finale INGRIJITOARE NEONATOLOGIE (format PDF)

Rezultate finale INGRIJITOARE ORTOPEDIE (format PDF)

Rezultate finale LIFTIER (format PDF)

Rezultate finale REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT AMBULAT PT SPORTIVI (format PDF)

Rezultate finale SEF SERVICIU APROVIZIONARE (format PDF)

Rezultate finale SUDOR (format PDF)

Rezultate finale ZIDAR (format PDF)


 

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST LICENTIAT DEBUTANT GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

Rezultate finale INFIRMIERA DEBUTANTA GASTROENTEROLOGIE (format PDF)


 

ANUNT DATA ANGAJARE (format PDF)


 

PROGRAM INSTRUIRE MEDICI (format PDF)