Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

 

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 48288 DIN 12.11.2021

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante:

 

-       1 post de medic specialist în specialitatea medicină de urgenţă pentru UPU-SMURD;

-       2 posturi de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea medicină de urgenţă pentru UPU-SMURD;

 

Pentru posturile de medic specialist concurează medici specialişti, confirmaţi în specialitatea respectivă.

Pentru posturile de medic rezident concurează medici cu drept de liberă practică, aflaţi în ultimul an de pregătire, confirmaţi în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·         cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

·         copie de pe diploma de medic/farmacist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; 

·         copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

·         dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·         acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

·         cazierul judiciar; 

·         certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

·         chitanţa de plată a taxei de concurs;

·         copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr.1, Serviciul RUNOS, până pe data de 26.11.2021, orele 15,00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

EC. IVANOVICI LAURENŢIU


 
 

 

Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic (format PDF)

Cerere-tip-inscriere-la-concurs-medici (format PDF sau DOC)

medicina de urgenta (format PDF)


 

 

Dosare

Dosare (format PDF)


 

 

2021.11.26-anunt data concurs UPU SMURD (format PDF)