Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 38707 DIN 14.09.2021

 

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

     I.

·          Asistent medical generalist licenţiat debutant – 3 posturi vacante pentru Secţia clinică Gastroenterologie;

·          Asistent medical generalist licenţiat – 3 posturi vacante pentru Secţia clinică Gastroenterologie;

·          Asistent medical de laborator debutant – 3 posturi vacante pentru Laboratorul de analize medicale;

·          Asistent medical de radiologie debutant – 5 posturi vacante pentru Lab. de Radiologie şi imagistică med.

·          Asistent medical generalist principal – 4 posturi vacante pentru Spital;

·          Asistent medical generalist debutant – 31 posturi vacante pentru Spital;

·          Fizician medical debutant – 2 posturi vacante pentru Laboratorul de Radioterapie

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 05.10.2021, ora 09.00;

2. Proba interviu:

în data de 11.10.2021, ora 09.00;

 

     II.

·           Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante pentru Secţia clinică Gastroenterologie;

·           Îngrijitoare – 2 posturi vacante pentru Secţia clinică Gastroenterologie;

·           Infirmieră debutantă – 10 posturi vacante pentru UPU SMURD;

·           Îngrijitoare – 3 posturi vacante pentru UPU SMURD;

·          Infirmieră – 9 posturi vacante pentru Spital;

·          Infirmieră debutantă – 13 posturi vacante pentru Spital;

·          Îngrijitoare – 19 posturi vacante pentru Spital;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 06.10.2021, ora 09.00;

2. Proba interviu:

în data de 12.10.2021, ora 09.00;

 

     III.

·           Registrator medical debutant – 5 posturi vacante pentru Spital;

·           Brancardier – 5 posturi vacante pentru Spital;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 07.10.2021, ora 09.00;

2. Proba interviu:

în data de 13.10.2021, ora 09.00;

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1. Asistent medical generalist licenţiat debutant:

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate;

·        Nu necesită vechime în muncă.

 

2. Asistent medical generalist licenţiat:

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate;

·        Minim 6 luni vechime ca asistent medical.

 

3. Asistent medical de laborator debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală (laborator) sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate (laborator)

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate (laborator);

·        Nu necesită vechime în muncă.

 

4. Asistent medical de radiologie debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală (de radiologie) sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate (de radiologie)

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate (de radiologie);

·        Nu necesită vechime în muncă.

 

5. Asistent medical generalist principal:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate;

·           Grad principal;

·           Minim 5 ani vechime ca asistent medical.

 

6. Asistent medical generalist debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate;

·        Nu necesită vechime în specialitate.

 

7. Fizician medical debutant:

·        Absolvent al învăţământului superior  diplomă de licenţă în fizică sau echivalent

·        Nu necesită vechime în muncă.

 

8. Infirmieră:

·      Şcoală generală;

·      Curs acreditat calificare infirmiere

·      Minim 6 luni vechime ca infirmieră

 

9. Infirmieră debutantă:

·      Şcoală generală;

·      Nu necesită vechime.

 

10. Îngrijitoare:

·      Şcoală generală;

·      Nu necesită vechime.

 

11. Registrator medical debutant:

·           Diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;

·           Nu necesită vechime.

 

12. Brancardier:

·      Şcoală generală;

·      Nu necesită vechime.

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizaţie de liberă practică, vizată la zi (pentru posturile de fizician medical);

5.      copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi avizul anual în termen (pentru posturile de asistent medical);

6.      adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015 (pentru posturile de asistent medical);

7.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

8.      certificat de naştere;

9.      certificat de căsătorie;

10.  cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

11.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

12.  curriculum vitae;

13.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

 

În cazul documentului prevăzut la punctul 10, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 27.09.2021, orele 13,00.

 

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

EC. IVANOVICI LAURENŢIU

 

 


 

 
 

METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)

Cerere inscriere (format PDF si DOC)

Calendar concurs (format PDF)


 

BIBLIOGRAFIE asistent medical de laborator debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical de radiologie debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist debutant Spital (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist licentiat, debutant Gastroenterologie (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist principal Spital (format PDF)

BIBLIOGRAFIE brancardier Spital (format PDF)

BIBLIOGRAFIE fizician medical debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE infirmiera debutanta Gastroenterologie (format PDF)

BIBLIOGRAFIE infirmiera UPU (format PDF)

BIBLIOGRAFIE infirmiera, infirmiera debutanta Spital (format PDF)

BIBLIOGRAFIE ingrijitoare Gastroenterologie (format PDF)

BIBLIOGRAFIE ingrijitoare Spital (format PDF)

BIBLIOGRAFIE ingrijitoare UPU (format PDF)

BIBLIOGRAFIE registrator medical debutant (format PDF)


 

fisa de post asistent medical de radiologie debutant (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist debutant Spital (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist licentiat debutant Gastroenterologie (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist licentiat Gastroenterologie (format PDF)

fisa de post asistent medical generalist principal Spital (format PDF)

fisa de post asistent medical laborator (format PDF)

fisa de post brancardier Spital (format PDF)

fisa de post fizician medical debutant (format PDF)

fisa de post infirmiera debutanta Gastroenterologie (format PDF)

fisa de post infirmiera debutanta Spital (format PDF)

fisa de post infirmiera debutanta UPU (format PDF)

fisa de post infirmiera Spital (format PDF)

fisa de post ingrijitoare Spital, Gastroenterologie (format PDF)

fisa de post ingrijitoare UPU (format PDF)

fisa de post registrator medical debutant (format PDF)


 

 

ANUNT ANULARE CONCURS (format PDF)