Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 33279 DIN 09.08.2021

 

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

            I.

·           Şef Birou audit intern – 1 post

·           Economist specialist IA – 2 posturi vacante pentru Serviciul Aprovizionare, transport;

·           Inginer specialist IA – 1 post vacant în cadrul Biroului Tehnic;

·           Garderobier – 2 posturi vacante pentru Biroul Administrativ - Garderobă;

·          Îngrijitoare – 2 posturi vacante pentru Biroul Administrativ – Îngrijitoare spital

·          Muncitor necalificat – 1 post vacant pentru Biroul Administrativ – Întreţinere spaţii verzi;

·          Îngrijitoare – 1 post vacant pentru Biroul Administrativ – Întreţinere spaţii verzi;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 30.08.2021, ora 09.00;

2. Proba interviu:

în data de 02.09.2021, ora 09.00;

 

     II.

·           Economist specialist IA – 1 post vacant pentru Serviciul R.U.N.O.S.;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 30.08.2021, ora 12.00;

2. Proba interviu:

în data de 02.09.2021, ora 12.00;

 

     III.

·          Muncitor calificat I (lăcătuş mecanic) – 2 posturi vacante pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (lăcătuş mecanic) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (electromecanic) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (strungar) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (zidar) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (zugrav) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (laborant determinări fizico-chimice) – 1 post vacant pentru deservire staţie de epurare;

·          Muncitor calificat I (electrician) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (electrician) – 2 posturi vacante pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (electrician) – 1 post vacant pentru deservire grup electrogen;

·          Muncitor calificat I (instalator sanitar) – 2 posturi vacante pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (instalator sanitar) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;

·          Muncitor calificat IV (instalator de încălzire centrală şi gaze) – 2 posturi vacante pentru deservire staţii pompe;

·          Muncitor calificat I (mecanic pompe) – 1 post vacant pentru deservire staţii pompe;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 31.08.2021, ora 09.00;

2. Proba practică

în data de 06.09.2021, ora 09.00;

3. Proba interviu:

în data de 09.09.2021, ora 09.00;

 

IV.

·           Consilier juridic I – 1 post vacant pentru Biroul juridic

·           Consilier III – 1 post vacant în cadrul Biroului Achiziţii publice, contracte;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 06.09.2021, ora 09.00;

2. Proba interviu:

în data de 09.09.2021, ora 09.00;

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

1. Şef Birou audit intern:

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii economice);

·        minim 2 ani vechime în specialitate;

·        Avizul şefului compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;

 

2. Economist specialist IA:

·        Diplomă de licenţă în specialitate

·        Minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

3. Consilier III:

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii juridice)

·        Minim 6 luni vechime în specialitate

 

4. Inginer specialist IA:

·        Diplomă de licenţă în specialitate

·        Minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

5. Consilier juridic I:

·           Diplomă de licenţă în specialitate

·           Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

6. Garderobier:

·        Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale

·        Nu necesită vechime în activitate

 

7. Muncitor necalificat:

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

8. Îngrijitoare:

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

9. Muncitor calificat I (lăcătuş mecanic, electrician, instalator sanitar, mecanic pompe):

·           Diplomă (certificat) de calificare

·           Minim 9 ani vechime în specialitate

 

10. Muncitor calificat IV (lăcătuş mecanic, electromecanic, strungar, zidar, zugrav, laborant determinări fizico-chimice,  electrician, instalator sanitar, instalator de încălzire centrală şi gaze):

·           Diplomă  (certificat)  de calificare

·           Nu necesită vechime în muncă

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

5.      certificat de naştere;

6.      certificat de căsătorie;

7.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

8.      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

9.      curriculum vitae;

10.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

 

În cazul documentului prevăzut la punctul 7, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 20.08.2021, orele 15,00.

 

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

EC. IVANOVICI LAURENŢIU

Calendar concurs (format PDF)

METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)


 

FISA POST CONSILIER ACHIZITII (format PDF)

fisa post consilier juridic (format PDF)

fisa post economist APROVIZIONARE (format PDF)

fisa post economist RUNOS (format PDF)

fisa post ELECTRICIAN (format PDF)

FISA POST ELECTROMECANIC.pdf (format PDF)

fisa post GARDEROBIER.pdf (format PDF)

FISA POST INGINER IA.pdf (format PDF)

fisa post INGRIJITOARE SPATII VERZI (format PDF)

fisa post INGRIJITOARE SPITAL (format PDF)

fisa post INSTALATOR SANITAR (format PDF)

fisa post INSTALATOR TERMIST (format PDF)

fisa post LABORANT APE UZATE (format PDF)

fisa post LACATUS MECANIC (format PDF)

fisa post MECANIC POMPE (format PDF)

fisa post MUNICTOR NECALIFICAT SPATII VERZI (format PDF)

fisa post SEF BIROU AUDIT (format PDF)

fisa post STRUNGAR (format PDF)

fisa post ZIDAR (format PDF)

fisa post ZUGRAV (format PDF)


 

BIBLIOGRAFIE consilier achizitii (format PDF)

BIBLIOGRAFIE consilier juridic grad I (format PDF)

BIBLIOGRAFIE economist IA Aprovizionare (format PDF)

BIBLIOGRAFIE economist IA RUNOS.pdf (format PDF)

Bibliografie Electrician I (format PDF)

Bibliografie Electrician IV (format PDF)

Bibliografie Electromecanic (format PDF)

Bibliografie Garderobier (format PDF)

Bibliografie Inginer (format PDF)

Bibliografie Ingrijitoare spatii verzi (format PDF)

Bibliografie Ingrijitoare (format PDF)

Bibliografie Instalator Incalzire Centrala si Gaze (format PDF)

Bibliografie Instalator Sanitar I (format PDF)

Bibliografie Instalator Sanitar IV (format PDF)

Bibliografie Laborant (format PDF)

Bibliografie Lacatus I (format PDF)

Bibliografie Lacatus IV (format PDF)

Bibliografie Mecanic Pompe (format PDF)

Bibliografie Muncitor necalificat (format PDF)

BIBLIOGRAFIE SEF BIROU AUDIT INTERN (format PDF)

Bibliografie Strungar (format PDF)

Bibliografie Zidar (format PDF)

Bibliografie Zugrav (format PDF)


 

 

Dosare

Dosare CONSILIER III ACHIZITII (format PDF)

Dosare CONSILIER JURIDIC I BIROU JURIDIC (format PDF)

Dosare ECONOMIST IA APROVIZIONARE (format PDF)

Dosare ECONOMIST IA RUNOS (format PDF)

Dosare ELECTRICIAN I (format PDF)

Dosare ELECTRICIAN IV GRUP ELECTROGEN (format PDF)

Dosare ELECTRICIAN IV INTRETINERE (format PDF)

Dosare ELECTROMECANIC (format PDF)

Dosare GARDEROBIER (format PDF)

Dosare INGINER IA BIROU TEHNIC (format PDF)

Dosare INGRIJITOARE SPATII VERZI (format PDF)

Dosare INGRIJITOARE SPITAL (format PDF)

Dosare INSTALATOR DE INCALZIRE CENTRALA SI GAZE (format PDF)

Dosare INSTALATOR SANITAR I (format PDF)

Dosare INSTALATOR SANITAR IV (format PDF)

Dosare LABORANT DETERMINARI FIZICO CHIMICE (format PDF)

Dosare LACATUS MECANIC I (format PDF)

Dosare LACATUS MECANIC IV (format PDF)

Dosare MUNCITOR NECALIFICAT SPATII VERZI (format PDF)

Dosare SEF BIROU AUDIT PUBLIC INTERN (format PDF)

Dosare STRUNGAR (format PDF)

Dosare ZUGRAV (format PDF)


 

 

ANUNT SALA SCRIS 30.08.2021 (format PDF)

ANUNT SALA SCRIS 31.08.2021 (format PDF)


 

Rezultate proba scrisa

Proba scrisa ECONOMIST IA APROVIZIONARE (format PDF)

Proba scrisa ECONOMIST IA RUNOS (format PDF)

Proba scrisa GARDEROBIER (format PDF)

Proba scrisa INGINER IA TEHNIC (format PDF)

Proba scrisa INGRIJITOARE SPATII VERZI (format PDF)

Proba scrisa INGRIJITOARE SPITAL (format PDF)

Proba scrisa MUNCITOR NECALIFICAT SPATII VERZI (format PDF)

Proba scrisa SEF BIROU AUDIT (format PDF)

Proba scrisa ELECTRICIAN I (format PDF)

Proba scrisa ELECTRICIAN IV GRUP ELECTROGEN (format PDF)

Proba scrisa ELECTRICIAN IV INTRETINERE (format PDF)

Proba scrisa INSTALATOR DE INCALZIRE CENTRALA SI GAZE (format PDF)

Proba scrisa INSTALATOR SANITAR I (format PDF)

Proba scrisa INSTALATOR SANITAR IV (format PDF)

Proba scrisa LABORANT DETERMINARI FIZICO CHIMICE (format PDF)

Proba scrisa LACATUS MECANIC I (format PDF)

Proba scrisa LACATUS MECANIC IV (format PDF)

Proba scrisa STRUNGAR (format PDF)

Proba scrisa ZUGRAV (format PDF)

Proba scrisa CONSILIER III ACHIZITII (format PDF)

Proba scrisa CONSILIER JURIDIC I BIROU JURIDIC (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii proba scrisa

CONTESTATIE proba scrisa MUNCITORI CALIFICATI (format PDF)


 

 

ANUNT SALI INTERVIU 02.09.2021 (format PDF)


 

Rezultate interviu

Interviu ECONOMIST IA APROVIZIONARE (format PDF)

Interviu ECONOMIST IA RUNOS (format PDF)

Interviu GARDEROBIER (format PDF)

Interviu INGINER IA TEHNIC (format PDF)

Interviu INGRIJITOARE SPATII VERZI (format PDF)

Interviu INGRIJITOARE SPITAL (format PDF)

Interviu MUNCITOR NECALIFICAT SPATII VERZI (format PDF)

Interviu SEF BIROU AUDIT.pdf (format PDF)

Interviu CONSILIER III ACHIZITII (format PDF)

Interviu CONSILIER JURIDIC I BIROU JURIDIC (format PDF)

Interviu INSTALATOR DE INCALZIRE CENTRALA SI GAZE (format PDF)

Interviu INSTALATOR SANITAR I (format PDF)

Interviu INSTALATOR SANITAR IV (format PDF)

Interviu LABORANT DETERMINARI FIZICO CHIMICE (format PDF)

Interviu LACATUS MECANIC I (format PDF)

Interviu LACATUS MECANIC IV (format PDF)

Interviu ZUGRAV (format PDF)


 

 

ANUNT SALI 06.09.2021 (format PDF)

ANUNT SALI INTERVIU 09.09.2021 (format PDF)


 

Rezultate proba practica

Proba practica INSTALATOR DE INCALZIRE CENTRALA SI GAZE (format PDF)

Proba practica INSTALATOR SANITAR I (format PDF)

Proba practica INSTALATOR SANITAR IV (format PDF)

Proba practica LABORANT DETERMINARI FIZICO CHIMICE (format PDF)

Proba practica LACATUS MECANIC I (format PDF)

Proba practica LACATUS MECANIC IV (format PDF)

Proba practica STRUNGAR (format PDF)

Proba practica ZUGRAV (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final EC.IA APROVIZIONARE (format PDF)

Rezultat final EC.IA RUNOS (format PDF)

Rezultat final GARDEROBIER (format PDF)

Rezultat final INGINER IA (format PDF)

Rezultat final INGRIJITOARE SPATII VERZI (format PDF)

Rezultat final INGRIJITOARE SPITAL (format PDF)

Rezultat final MUNCITOR NECALIFICAT SPATII VERZI (format PDF)

Rezultat final SEF BIROU AUDIT (format PDF)

Rezultat final CONSILIER III ACHIZITII (format PDF)

Rezultat final CONSILIER JURIDIC I BIROU JURIDIC (format PDF)

Rezultat final INSTALATOR DE INCALZIRE CENTRALA SI GAZE (format PDF)

Rezultat final INSTALATOR SANITAR I (format PDF)

Rezultat final INSTALATOR SANITAR IV (format PDF)

Rezultat final LABORANT DETERMINARI FIZICO CHIMICE (format PDF)

Rezultat final LACATUS MECANIC I (format PDF)

Rezultat final LACATUS MECANIC IV (format PDF)

Rezultat final ZUGRAV (format PDF)


 

 

ANUNT DATA ANGAJARE (format PDF)