Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 21993 DIN 03.06.2021

 

ANUNŢ

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

 

·        Asistent medical generalist debutant – 13 posturi pe SPITAL;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 25.06.2021, orele 09,00

2. Proba interviu:

în data de 01.07.2021, ora 09.00

 

 

·         Asistent medical de laborator debutant – 2 posturi pentru Laboratorul de Genetică Medicală;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 25.06.2021, orele 09,00

2. Proba practică:

în data de 01.07.2021, ora 09.00

3. Proba interviu:

în data de 06.07.2021, ora 09.00

 

 

·         Şef Birou Achiziţii publice, contracte – 1 post

·         Referent de specialitate I (studii economice) – 1 post pentru Serviciul Managementul calităţii serviciilor de sănătate

·        Referent de specialitate debutant – 2 posturi pentru Serviciul de Evaluare şi statistică medicală;

·        Economist debutant – 1 post pentru Serviciul de Evaluare şi statistică medicală;

·        Asistent medical şef pentru Secţia Chirurgie cardiovasculară – 1 post

·        Infirmieră debutantă – 11 posturi pe SPITAL;

·        Brancardier – 3 posturi pe SPITAL

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 28.06.2021, orele 09,00

2. Proba interviu:

în data de 01.07.2021, ora 09.00

 

 

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

       1. Şef Birou Achiziţii publice, contracte:

·      Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii economice);

·      Minim 2 ani vechime în specialitate;

·      Curs de expert în achiziţii publice;

 

2. Referent de specialitate I (studii economice):

·      Diplomă de licenţă în specialitate (studii economice)

·      Minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

3. Referent de specialitate debutant:

·      Diplomă de licenţă

·      Nu necesită vechime în specialitate

 

4. Economist debutant

·      Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii economice);

·      Nu necesită vechime în specialitate

 

5. Asistent medical şef

·      Absolvent al învăţământului superior în domeniul medical  – licenţă în specialitate;

·      Grad principal;

·      Minim 5 ani vechime ca asistent medical;

 

6. Asistent medical de laborator debutant:

·      Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii  

sau

·      Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  

sau

·      Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 

sau

·      Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

sau  

·      Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate   

·      Nu necesită vechime în muncă

 

7. Asistent medical generalist debutant:

·      Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·      Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·      Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·      Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·      Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

·      Nu necesită vechime în specialitate

 

8. Infirmieră debutantă:

·      Şcoală generală

·      Nu necesită vechime

 

9. Brancardier

·      Şcoală generală

·      Nu necesită vechime

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizaţie de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistenţilor Medicali (pentru posturile de asistent medical de laborator);

5.      adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015 (pentru posturile de asistent medical de laborator);

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de naştere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

10.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

 

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 16.06.2021, orele 15,00.

 

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

EC. IVANOVICI LAURENŢIU


 
 

 

CALENDAR CONCURS (format PDF)

METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)


 

BIBLIOGRAFIE asistent medical de laborator deb (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist deb (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent sef (format PDF)

BIBLIOGRAFIE birou achizitii publice, contracte (format PDF)

BIBLIOGRAFIE brancardier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE economist deb si ref. deb. Statistica (format PDF)

BIBLIOGRAFIE infirmiera debutanta (format PDF)

BIBLIOGRAFIE referent de specialitate SMC (format PDF)


 

fisa de post asistent medical generalist deb (format PDF)

fisa de post brancardier (format PDF)

fisa de post asistent sef Chirurgie cardiovasculara (format PDF)

fisa de post economist debutant Statistica (format PDF)

fisa de post infirmiera deb (format PDF)

fisa de post referent de specialitate deb Statistica (format PDF)

fisa post asistent medical de laborator deb (format PDF)

Fisa post referent referent de specialitate studii economice (format PDF)

Fisa post sef birou achizitii (format PDF)


 

 

Dosare

Dosare AS. SEF CHIR. CARDIOVASC (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT GENETICA (format PDF)

Dosare ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT SPITAL (format PDF)

Dosare BRANCARDIER SPITAL (format PDF)

Dosare ECONOMIST DEBUTANT STATISTICA (format PDF)

Dosare INFIRMIERA DEBUTANTA SPITAL (format PDF)

Dosare REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT STATISTICA (format PDF)

Dosare REFERENT DE SPECIALITATE I SMC (format PDF)

Dosare SEF BIROU ACHIZITII (format PDF) 

ANUNT SALA SCRIS (format PDF)

LISTA CANDIDATI REPARTIZATI IN SALA NR.1 ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT SPITAL (format PDF)

LISTA CANDIDATI REPARTIZATI IN SALA NR.2 ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT SPITAL (format PDF)

LISTA CANDIDATI REPARTIZATI IN SALA NR.3 ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT SPITAL (format PDF)

LISTA CANDIDATI REPARTIZATI IN SALA NR.4 ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT SPITAL (format PDF)


 

ANUNT SALA SCRIS 28.06.2021 (format PDF)


 

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (format PDF)

Rezultat proba scrisa AS. SEF CHIR. CARDIOVASC (format PDF)

Rezultat proba scrisa BRANCARDIER (format PDF)

Rezultat proba scrisa ECONOMIST DEB STATISTICA (format PDF)

Rezultat proba scrisa INFIRMIERA DEB (format PDF)

Rezultat proba scrisa REFERENT DE SPECIALITATE DEB STATISTICA (format PDF)

Rezultat proba scrisa REFERENT DE SPECIALITATE I SMC(format PDF)

Rezultat proba scrisa SEF BIROU ACHIZITII (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii proba scrisa

Rezultat contestatie proba scrisa AS MED GEN (format PDF)


 

 

ANUNT SALI INTERVIU (format PDF)


 

Rezultate interviu

Rezultat interviu ECONOMIST DEB STATISTICA INTERVIU (format PDF)

Rezultat interviu REFERENT DE SPECIALITATE DEB STATISTICA INTERVIU (format PDF)

Rezultat interviu REFERENT DE SPECIALITATE I SMC INTERVIU (format PDF)

Rezultat interviu SEF BIROU ACHIZITII INTERVIU (format PDF)

Rezultat proba practica ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT (format PDF)

Rezultat interviu AS. SEF CHIR. CARDIOVASC (format PDF)

Rezultat interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (format PDF)

Rezultat interviu BRANCARDIER (format PDF)

Rezultat interviu INFIRMIERA DEB (format PDF)

Rezultat interviu ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii interviu

Rezultat contestatie interviu AS MED GEN (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final ASISTENT MED. SEF CHIR. CARDIOVASC (format PDF)

Rezultat final ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (format PDF)

Rezultat final ECONOMIST DEB. STATISTICA (format PDF)

Rezultat final REFERENT DE SPECIALITATE DEB. STATISTICA (format PDF)

Rezultat final REFERENT DE SPECIALITATE I SMC (format PDF)

Rezultat final SEF BIROU ACHIZITII (format PDF)

Rezultat final INFIRMIERA DEBUTANTA (format PDF)

Rezultat final BRANCARDIER (format PDF)

Rezultat final ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT (format PDF)


 

ANUNT DATA ANGAJARE (format PDF)


 

ANUNT DATA SI ORA PROTECTIA MUNCII (format PDF)