Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 15115/15.04.2021

 

ANUNŢ

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

 

·         Şef Serviciu Tehnic administrativ (inginer, profil mecanic sau electromecanic sau electric) – 1 post

·        Inginer specialist IA – 1 post pentru Biroul Securitatea Muncii, PSI, Protecţie Civilă si Situaţii de Urgenţă

·        Consilier juridic I – 1 post pentru Biroul juridic

·        Psiholog stagiar – 1 post pentru Secţia Chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.;

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 11.05.2021, ora 09.00

2. Proba interviu:

în data de 14.05.2021, ora 11.00

 

 

 

 

·         Asistent medical de laborator debutant – 2 posturi pentru Laboratorul de Genetică Medicală;

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă:

în data de 11.05.2021, ora 09.00

2. Proba practică:

în data de 14.05.2021, ora 09.00

3. Proba interviu:

în data de 19.05.2021, ora 09.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1. Şef Serviciu tehnic administrativ (inginer, profil mecanic sau electromecanic sau electric)

·                    Diplomă de licenţă în specialitate;

·                    Minim 2 ani vechime în specialitate;

 

2. Inginer specialist 1A

·                    Diplomă de licenţă în specialitate

·                    Certificat de absolvire curs inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, acreditat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (minim 80 de ore)

·                    Minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate;

 

3. Consilier juridic I:

·                     Diplomă de licenţă în specialitate

·                     Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

4. Psiholog stagiar:

·                     Diplomă de licenţă în specialitate

·                     Nu necesită vechime în specialitate

 

5. Asistent medical de laborator debutant:

·      Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii  

sau

·      Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  

sau

·      Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 

sau

·      Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

sau  

·      Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate   

·      Nu necesită vechime în muncă

 

ACTELE NECESARE

 

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizaţie de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistenţilor Medicali (pentru posturile de asistent medical de laborator);

5.      adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015 (pentru posturile de asistent medical de laborator);

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de naştere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

10.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

 

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS, până la data de 29.04.2021, orele 15,00.

 

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

EC. IVANOVICI LAURENŢIU


 
 

 

Completare anunt (format PDF)

METODOLOGIA DE CONCURS (format PDF)

CALENDAR CONCURS (format PDF)

CERERE INSCRIERE CONCURS (format PDF si DOC)


 

BIBLIOGRAFIE asistent medical de laborator _v2 (format PDF)

Bibliografie concurs inginer SSM (format PDF)

BIBLIOGRAFIE consilier juridic grad I (format PDF)

BIBLIOGRAFIE psiholog stagiar (format PDF)

BIBLIOGRAFIE sef serviciu tehnic administrativ (format PDF) - anunt actualizare (format PDF)


 

fisa post asistent medical de laborator (format PDF)

fisa post consilier juridic (format PDF)

fisa post psiholog stagiar (format PDF)

fisa postului inginer IA (format PDF)

fisa postului sef serviciu tehnic administrativ (format PDF)


 

 

Dosare

Dosare ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT (format PDF)

Dosare CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

Dosare SEF SERVICIU TEHNIC ADMINISTRATIV (format PDF)

Dosare PSIHOLOG STAGIAR (format PDF)


 

 

ANUNT SALA SCRIS (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Proba scrisa ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT (format PDF)

Proba scrisa CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

Proba scrisa PSIHOLOG STAGIAR (format PDF)

Proba scrisa SEF SERVICIU TEHNIC ADMINISTRATIV (format PDF)


 

 

ANUNT SALA INTERVIU (format PDF)


 

 

Rezultate interviu

Interviu CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

Interviu PSIHOLOG STAGIAR (format PDF)

Interviu SEF SERVICIU TEHNIC ADMINISTRATIV (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final CONSILIER JURIDIC I (format PDF)

Rezultat final PSIHOLOG STAGIAR (format PDF)

Rezultat final SEF SERVICIU TEHNIC ADMINISTRATIV (format PDF)