Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 6520/15.02.2021

 

 

ANUNŢ

 

În temeiul Ord. nr. 905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante şi temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale vacante şi temporar vacante de execuţie, pe durata stării de alertă şi cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă:

 

 

·        Farmacist cu drept de liberă practică - 1 post vacant pentru Farmacia spitalului;

·        Chimist debutant – 1 post vacant pentru Laboratorul de analize medicale;

·        Psiholog practicant – 1 post temporar vacant pentru Secţia clinică A.T.I.;              

·        Funcţionar – 1 post temporar vacant pentru Biroul Administrativ;

·        Muncitor calificat IV (instalator sanitar) – 3 posturi vacante pentru Serviciul Tehnic administrativ;

·        Muncitor calificat IV (electrician) – 2 posturi vacante pentru Serviciul Tehnic administrativ;

 

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

 

 

 

1.      Farmacist cu drept de liberă practică

·        Diplomă de licenţiat în farmacie promoţie anterioară anului 2005

·        Diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă de farmacist promoţia anului 2005 şi ulterioare

·        Un an vechime ca farmacist stagiar

 

2.      Chimist debutant

·        Diplomă de licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

3.      Psiholog practicant

·        Diplomă de licenţă în specialitate

·        Minim 1 an vechime ca psiholog stagiar

 

4.      Funcţionar:

·        Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale

·        Minim 6 luni vechime în muncă

 

5.      Muncitor calificat IV (instalator sanitar):

·        Diplomă  (certificat)  de calificare

·        Nu necesită vechime în specialitate

 

6.      Muncitor calificat IV (electrician):

·        Diplomă  (certificat)  de calificare

·        Nu necesită vechime în specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.         cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze – MODEL ATAŞAT, Anexa nr.2 la O.M.S. nr.905/2020;

2.         declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare concureze – MODEL ATAŞAT, Anexa nr.4 la O.M.S. nr.905/2020;

3.         copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

4.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

5.         copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

6.         cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează concureze – MODEL ATAŞAT, Anexa nr.3 la O.M.S. nr.905/2020;

7.         adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

8.         curriculum vitae, model comun european;

9.         copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs – pentru posturile de farmacist şi chimist debutant;

10.     atestat de liberă practică, vizat la zi de către Colegiul Psihologilor din România pentru postul de psiholog practicant;

 

Cererea de înscriere, respectiv declaraţiile necesare sunt modele tip şi se regăsesc pe site-ul spitalului: http://scjuc.ro.

Candidaţii vor trimite documentele de mai sus, în format electronic jpeg sau pdf (capacitate max.17mb/email), la adresa de e-mail scjuc.runos@gmail.com în perioada 16.02.2021 – 17.02.2021 (orele 15.30).

 

Nu se mai acceptă depunerea dosarelor de selecţie sau completări la dosarele deja depuse data încheierii perioadei destinate acestui scop (17.02.2021, orele 15.30).

 

Selecţia dosarelor va avea loc în perioada 18.02.2021-19.02.2021.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor va fi în data de 22.02.2021, orele 11.00.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu. În cazul în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

Ora şi locul de desfăşurare a probelor de interviu vor fi anunţate pe site-ul spitalului: http://scjuc.ro, după afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor,.

Bibliografiile se regăsesc pe site-ul spitalului: http://scjuc.ro.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

EC. IVANOVICI LAURENŢIU


 
 

 

METODOLOGIA DE ANGAJARE FARA CONCURS (format PDF)

CERERE INSCRIERE SELECTIE DOSARE (format PDF si DOC)

DECLARATIE ANTECEDENTE PENALE (format PDF)

DECLARATIE PRELUCRARE DATE (format PDF)


 

BIBLIOGRAFIE chimist debutant (format PDF)

BIBLIOGRAFIE electrician (format PDF)

BIBLIOGRAFIE functionar administrativ (format PDF)

BIBLIOGRAFIE instalator sanitar (format PDF)

BIBLIOGRAFIE psiholog practicant (format PDF)

Tematica FARMACIST cu drept de libera practica (format PDF)


 

fisa post ELECTRICIAN (format PDF)

fisa post functionar adtiv (format PDF)

fisa post INSTALATOR SANITAR (format PDF)

Fisa postului chimist (format PDF)

FISA POSTULUI psiholog (format PDF)

FP farmacist (format PDF)


 

 

 

Dosare

CHIMIST DEBUTANT (format PDF)

ELECTRICIAN (format PDF)

FARMACIST CU DREPT DE LIBERA PRACTICA (format PDF)

FUNCTIONAR (format PDF)

INSTALATOR SANITAR (format PDF)

PSIHOLOG PRACTICANT (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii dosare

REZULTATE CONTESTATII FARMACIST (format PDF)

REZULTATE CONTESTATII INSTALATOR SANITAR (format PDF)


 

REZULTATE FINALE CHIMIST DEBUTANT (format PDF)

REZULTATE FINALE MUNCITOR CALIFICAT IV - ELECTRICIAN (format PDF)

INTERVIU FARMACIST CU DREPT DE LIBERA PRACTICA (format PDF)

REZULTATE FINALE FARMACIST CU DREPT DE LIBERA PRACTICA (format PDF)


 

 

ANUNT PROBA INTERVIU (format PDF)


 

ANUNT ANULARE PROCEDURA OCUPARE FARA CONCURS POST TEMPORAR VACANT DE PSIHOLOG PRACTICANT A.T.I. (format PDF)


 

Rezultate interviu

Rezultat INTERVIU FUNCTIONAR (format PDF)

Rezultat INTERVIU INSTALATOR SANITAR (format PDF)


 

 

Rezultate finale

REZULTATE FINALE FUNCTIONAR (format PDF)

REZULTATE FINALE MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR SANITAR (format PDF)