NR. 40906/21.10.2020

 

ANUNŢ

 

În temeiul Ord. nr. 905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale vacante de execuţie, pe durata stării de alertă şi cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă:

 

·                     Fizician medical – 1 post pentru Laboratorul de Radioterapie;

·                     Asistent medical generalist debutant – 6 posturi pentru UPU-SMURD

·                     Asistent medical generalist – 1 post pentru Secţia clinică Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

·                     Asistent medical generalist debutant – 5 posturi pentru Secţia clinică A.T.I.;

·                     Infirmieră debutantă – 3 posturi pentru Secţia clinică A.T.I.;

·                     Infirmieră debutantă – 1 post pentru Secţia clinică A.T.I. – Compartiment A.T.I. copii;

·                     Infirmieră debutantă – 1 post pentru Secţia clinică A.T.I. – Compartiment toxicologie;

·                     Brancardier – 1 post pentru Secţia clinică A.T.I.

 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Fizician medical:

·        Absolvent al învăţământului superior  – diplomă de licenţă în fizică sau echivalent

·        Minim 6 luni vechime în specialitate

 

2. Asistent medical generalist debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

             Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

3. Asistent medical generalist pentru Secţia clinică Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

·        Minim 6 luni vechime în specialitate

·        Curs acreditat de specializare în nutriţie şi dietetică

 

4. Infirmieră debutantă:

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

5. Brancardier

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.         cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze – MODEL ATAŞAT, Anexa nr.2 la O.M.S. nr.905/2020;

2.         declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare concureze – MODEL ATAŞAT, Anexa nr.5 la O.M.S. nr.905/2020;

3.         copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

4.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

5.         copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

6.         cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează concureze – MODEL ATAŞAT, Anexa nr.3 la O.M.S. nr.905/2020;

7.         adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

8.         copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi avizul anual în termen – pentru posturile de asistent medical;

9.         copia autorizaţiei de liberă practică – pentru postul de fizician medical;

10.     curriculum vitae, model comun european;

11.     declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu concureze – MODEL ATAŞAT, Anexa nr.4 la O.M.S. nr.905/2020;

 

Cererea de înscriere, respectiv declaraţiile necesare sunt modele tip şi se regăsesc pe site-ul spitalului: http://scjuc.ro.

 

Candidaţii vor trimite documentele de mai sus, în format electronic jpeg sau pdf (capacitate max.17mb/email), la adresa de e-mail scjuc.runos@gmail.com până la data de 23.10.2020, orele 15,00.

Nu se mai acceptă depunerea dosarelor de selecţie sau completări la dosarele deja depuse după data încheierii perioadei destinate acestui scop (23.10.2020, orele 15.00).

 

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 26.10.2020.

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor va fi în data de 27.10.2020, orele 11.00.

 

 

În cazul în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

 

În cazul în care în urma selecţiei dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, va fi organizată proba de interviu. Ora şi locul de desfăşurare a probei de interviu vor fi anunţate în data de 27.10.2020, odată cu afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, pe site-ul spitalului: http://scjuc.ro.

 

Bibliografiile se regăsesc pe site-ul spitalului: http://scjuc.ro.

 

 

MANAGER INTERIMAR,

EC. IVANOVICI LAURENŢIU


 
 

METODOLOGIA DE ANGAJARE FARA CONCURS (format PDF)

CERERE INSCRIERE SELECTIE DOSARE (format PDF si DOC)

DECLARATIE ANTECEDENTE PENALE (format PDF)

DECLARATIE INCADRARE ALTA UNITATE (format PDF)

DECLARATIE PRELUCRARE DATE (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist (format PDF)

BIBLIOGRAFIE brancardier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE fizician medical (format PDF)

BIBLIOGRAFIE infirmiera debutanta (format PDF)


 

 

Dosare

ASISTENT DEBUTANT ATI (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT UPU (format PDF)

ASISTENT DIABET (format PDF)

BRANCARDIER ATI (format PDF)

FIZICIAN MED (format PDF)

INFIRMIERA ATI COPII (format PDF)

INFIRMIERA DEB. ATI (format PDF)


 

DOSARE INCOMPLETE NEREPARTIZATE (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii dosare

Rezultat contestatii dosare (format PDF)


 

ANUNT PROBA INTERVIU SECTIA CLINICA ATI (format PDF)


 

 

Rezultate interviu

INTERVIU AS. MED. DEB. UPU (format PDF)

INTERVIU AS. ATI (format PDF)

INTERVIU BRANCARDIER ATI (format PDF)

INTERVIU INFIRMIERA DEB. ATI (format PDF)


 

 

Rezultate finale

REZULTATE FINALE AS. MED. DEB. UPU (format PDF)

REZULTATE FINALE AS. MED. ATI (format PDF)

REZULTATE FINALE BRANCARDIER ATI (format PDF)

REZULTATE FINALE INF. DEB. ATI (format PDF)