NR. 35056/21.09.2020

 

ANUNŢ

 

În temeiul Ord. nr. 905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale vacante de execuţie, pe durata stării de alertă şi cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă:

 

·                     Asistent medical generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia clinică Neonatologie;

·                     Asistent medical generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia clinică Pediatrie I;

·                     Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Secţia clinică Gastroenterologie;

·                     Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Secţia clinică Nefrologie;

·                     Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Centrul de Hemodializă;

·                     Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Secţia clinică Chirurgie generală II;

·                     Asistent medical generalist – 1 post pentru Secţia clinică Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

·                     Asistent medical generalist – 3 posturi pentru Secţia Chirurgie Cardiovasculară

·                     Asistent medical generalist principal – 2 posturi pentru Secţia Chirurgie Cardiovasculară

·                     Asistent medical generalist debutant – 4 posturi pentru Bloc operator Chirurgie Cardiovasculară

·                     Infirmieră debutantă – 1 post 1 post pentru Secţia clinică Chirurgie generală II;

·                     Infirmieră debutantă – 1 post 1 post pentru Secţia clinică Pediatrie I;

·                     Infirmieră debutantă – 3 posturi pentru UPU-SMURD;

·                     Îngrijitoare – 5 posturi pentru UPU-SMURD;

·                     Brancardier – 2 posturi pentru UPU-SMURD

·                     Medic dentist – 1 post pentru Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi;

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

1. Asistent medical generalist debutant:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

2. Asistent medical generalist:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

·        Minim 6 luni vechime în specialitate

 

 

3. Asistent medical generalist pentru Secţia clinică Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

·        Minim 6 luni vechime în specialitate

·        Curs de specializare în nutriţie şi dietetică

 

 

4. Asistent medical generalist principal:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

·        Minim 5 ani vechime în specialitate

 

 

5. Infirmieră debutantă:

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

6. Îngrijitoare:

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

7. Brancardier

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

8. Medic dentist

 

·        diplomă de medic stomatolog promoţie anterioară anului 2005

sau

·        diplomă de licenţă de medic dentist promoţie 2005 şi ulterioare

 

 

Deoarece Secţia Chirurgie cardiovasculară este o secţie nou înfiinţată atât la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova cât şi la nivelul judeţului Dolj, candidaţii declaraţi admişi pentru posturile din cadrul Secţiei Chirurgie cardiovasculară, respectiv Bloc operator Chirurgie cardiovasculară, vor fi trimişi în vederea specializării la Târgu Mureş.

 

 

 

 

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.         cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;

2.         copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

3.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

4.         copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.         cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6.         adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

7.         curriculum vitae, model comun european;

8.         declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu;

 

Cererea de înscriere, respectiv declaraţiile necesare sunt modele tip şi se regăsesc pe site-ul spitalului: http://scjuc.ro.

 

Candidaţii vor trimite documentele de mai sus la adresa de e-mail serv.runos@scjuc.ro până la data de 23.09.2020, orele 15,00.

 

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 24.09.2020.

 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor va fi în data de 25.09.2020, orele 11.00.

 

În cazul în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

 

În cazul în care în urma selecţiei dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, va fi organizată proba de interviu. Ora şi locul de desfăşurare a probei de interviu vor fi anunţate în data de 25.09.2020 pe site-ul spitalului: http://scjuc.ro.

 

Bibliografiile se regăsesc pe site-ul spitalului: http://scjuc.ro.

 

Tematica şi bibliografia pentru postul de medic dentist este cea prevăzută pentru ocuparea posturilor de STOMATOLOG cu drept de libera practica publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

 

 

MANAGER INTERIMAR,

EC. IVANOVICI LAURENŢIU

Cerere inscriere selectie dosare (format PDF si format DOC)

Declaratie antecedente penale (format PDF si format DOC)

Declaratie incadrare alta unitate (format PDF si format DOC)

Declaratie prelucrare date (format PDF si format DOC)

Metodologia de angajare fara concurs (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist deb (format PDF)

BIBLIOGRAFIE brancardier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE infirmiera (format PDF)

BIBLIOGRAFIE ingrijitoare (format PDF)


 

 

Dosare

ASISTENT CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT BLOC OPERATOR CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT CHIRURGIE II (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT HEMODIALIZA (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT NEFROLOGIE (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT NEONATOLOGIE (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT PEDIATRIE I (format PDF)

ASISTENT PRINCIPAL CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

BRANCARDIER UPU (format PDF)

INFIRMIERA DEB. PEDIATRIE I (format PDF)

INFIRMIERA UPU (format PDF)

INGRIJITOARE UPU (format PDF)

MEDIC DENTIST (format PDF)


 

DOSARE INCOMPLETE (format PDF)


 

Anunt (format PDF)


 
 

Dosare depuse pe 25.09.2020

ASISTENT CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT BLOC OPERATOR CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT CHIRURGIE II (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT HEMODIALIZA (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT NEFROLOGIE (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT NEONATOLOGIE (format PDF)

ASISTENT DEBUTANT PEDIATRIE I (format PDF)

INFIRMIERA DEBUTANTA CHIRURGIE II (format PDF)

INFIRMIERA DEB. PEDIATRIE I (format PDF)

INFIRMIERA UPU (format PDF)

INGRIJITOARE UPU (format PDF)

MEDIC DENTIST (format PDF)


 

DOSARE INCOMPLETE (format PDF)


 

Anunt amanare contestatii (format PDF)


 

Rezultate contestatii (format PDF)

Nota bene contestatii (format PDF)


 

 

Rezultate interviu

INTERVIU BLOC OPERATOR CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

INTERVIU CHIRURGIE II (format PDF)

INTERVIU GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

INTERVIU HEMODIALIZA (format PDF)

INTERVIU NEFROLOGIE (format PDF)

INTERVIU NEONATOLOGIE (format PDF)

INTERVIU PEDIATRIE I (format PDF)

INTERVIU UPU (format PDF)


 

 

Rezultate finale

AS. MED. CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

AS. MED. DEB. BLOC OPERATOR CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

AS. MED. DEB. CHIRURGIE II (format PDF)

AS. MED. DEB. GASTROENTEROLOGIE (format PDF)

AS. MED. DEB. HEMODIALIZA (format PDF)

AS. MED. DEB. NEFROLOGIE (format PDF)

AS. MED. DEB. NEONATOLOGIE (format PDF)

AS. MED. DEB. PEDIATRIE I (format PDF)

AS. MED. PR. CHIR. CARDIOVASCULARA (format PDF)

BRANCARDIER UPU (format PDF)

INF. DEB. CHIRURGIE II (format PDF)

INF. DEB. PEDIATRIE I (format PDF)

INF. DEB. UPU (format PDF)

INGRIJITOARE UPU (format PDF)

MEDIC DENTIST AMBULAT. PT. SPORTIVI (format PDF)


 

 

ANUNT RECTIFICARE CANDIDAT DECLARAT ADMIS SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE (format PDF)


 

INTERVIU GASTROENTEROLOGIE rectificat (format PDF)

Final-AS. MED. DEB. GASTROENTEROLOGIE rectificat (format PDF)