Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

NR. 52376/11.11.2019

 

ANUNŢ

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

·        Asistent medical debutant în specialitatea radiologie – 2 posturi pentru Laboratorul de angiografie şi cateterism cardiac;

·        Asistent medical debutant generalist – 5 posturi pentru Laboratorul de angiografie şi cateterism cardiac;

·        Infirmieră debutantă – 1 post pentru Laboratorul de angiografie şi cateterism cardiac;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă:

în data de 02.12.2019, ora 9.00

 

2. Proba interviu:

în data de 04.12.2019, ora 11.00

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Asistent medical debutant (generalist, radiologie):

·         Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·         Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·         Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

·         Nu necesită vechime în muncă

2.      Infirmieră debutantă:

·         Şcoală generală

·         Nu necesită vechime în muncă

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizaţie de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistenţilor Medicali;

5.      adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015;

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de naştere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

10.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS până la data 22.11.2019, orele 13,30.

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen,  telefon: 0251-502202.

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

Calendar concurs (format PDF)

Cerere inscriere concurs (format PDF)

Calendar concurs (format PDF)

Bibliografie asistent medical generalist deb (format PDF)

Bibliografie asistent medical radiologie deb (format PDF)

Bibliografie infirmiera (format PDF)

Anunt sala (format PDF)


 

 

Dosare

Dosare AS. RADIOLOGIE (format PDF)

Dosare ASISTENT GENERALIST (format PDF)

Dosare INFIRMIERA (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa AS. RADIOLOGIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT GENERALIST (format PDF)

Rezultat proba scrisa INFIRMIERA (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii proba scrisa

Rezultat contestatie proba scrisa ASISTENT GENERALIST (format PDF)


 

 

Anunt sala interviu (format PDF)

Rezultate interviu

Rezultat interviu AS. RADIOLOGIE (format PDF)

Rezultat interviu ASISTENT GENERALIST (format PDF)

Rezultat interviu INFIRMIERA (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final AS. RADIOLOGIE (format PDF)

Rezultat final ASISTENT GENERALIST (format PDF)

Rezultat final INFIRMIERA (format PDF)


 

Anunt data angajare (format PDF)