NR. 50965/04.11.2019

 

ANUNŢ

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

I.

·        Şef Serviciu R.U.N.O.S. – 1 post;

·        Şef Birou Administrativ – 1 post;

·        Registrator medical debutant – 1 post pentru Serviciul de Evaluare şi statistică medicală;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă:

în data de 25.11.2019, ora 9.00

 

2. Proba interviu:

în data de 27.11.2019, ora 11.00

 

II.

·        Şef Serviciu Tehnic-administrativ – 1 post;

·        Şef Birou Tehnic – 1 post;

·        Şef Birou achiziţii publice, contracte – 1 post;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă:

în data de 26.11.2019, ora 9.00

 

2. Proba interviu:

în data de 28.11.2019, ora 11.00

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

1. Şef Serviciu R.U.N.O.S.:

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii economice);

·        minim 2 ani vechime în specialitate;

 

2. Şef Birou Administrativ – 1 post;

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii economice);

·        minim 2 ani vechime în specialitate;

 

3. Registrator medical debutant:

·        Studii medii

·        Nu necesită vechime în muncă

 

4. Şef Serviciu Tehnic-administrativ:

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (inginer, specialitatea electromecanică);

·        minim 2 ani vechime în specialitate;

 

 

5. Şef Birou Tehnic – 1 post;

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (inginer, specialitatea mecanică);

·        minim 2 ani vechime în specialitate;

 

 

6. Şef Birou achiziţii publice, contracte – 1 post;

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii economice);

·        minim 2 ani vechime în specialitate;

·        curs de expert în achiziţii publice;

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;

5.      certificat de naştere;

6.      certificat de căsătorie;

7.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

8.      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

9.      curriculum vitae;

10.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS până la data 15.11.2019, orele 13,30.

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen,  telefon: 0251-502202.

 

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

  

Calendar concurs (format PDF)

Suspendare si nou calendar concurs (format PDF)

Cerere inscriere concurs (format PDF)

Bibliografie birou achizitii publice (format PDF)

Bibliografie registrator medical (format PDF)

Bibliografie sef birou administrativ (format PDF)

Bibliografie sef serviciu RUNOS (format PDF)

Bibliografie sef serviciu tehnic admnistrativ (format PDF)

Bibliografie sef birou tehnic (format PDF) 

Dosare

Dosare REG.MED (format PDF)

Dosare SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE (format PDF)

Dosare SEF BIROU ADMINISTRATIV (format PDF)

Dosare SEF BIROU TEHNIC (format PDF)

Dosare SEF SERV. RUNOS (format PDF)


 
 

 

Anunt sala proba scrisa (format PDF)

Proba scrisa REG.MED (format PDF)

Proba scrisa SEF BIROU ADMINISTRATIV (format PDF)

Proba scrisa SEF SERV. RUNOS (format PDF)

Proba scrisa SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE (format PDF)

Proba scrisa SEF BIROU TEHNIC (format PDF)


 

 

Rezultate interviu

Rezultat interviu SEF BIROU ADMINISTRATIV (format PDF)

Rezultat interviu SEF SERV. RUNOS (format PDF)

Rezultat interviu SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE (format PDF)

Rezultat interviu SEF BIROU TEHNIC (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final SEF BIROU ADMINISTRATIV (format PDF)

Rezultat final SEF SERV. RUNOS (format PDF)

Rezultat final SEF BIROU TEHNIC (format PDF)