NR. 40057 /04.09.2019

 

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

I.

-         Muncitor necalificat – 1 post – pentru Întreţinere spaţii verzi;

-         Muncitor necalificat – 1 post – pentru Aprovizionare, manipulare, depozitare si deservire mijloace de transport;

-         Pompier – 1 post – pentru Birou securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Compartimentul administrativ - îngrijitoare spital;

-         Agent DDD (dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare) debutant – 1 post pentru Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 25.09.2019 -  orele 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 27.09.2019,  orele 11,00

 

            II.

-         Muncitor calificat IV (instalator de încălzire centrală şi gaze) – 6 posturi – pentru Staţia centrală de oxigen;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 30.09.2019 -  orele 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 02.10.2019,  orele 11,00

 

            III.

-         Muncitor calificat IV (electrician) – 6 posturi – pentru deservire grup electrogen;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 07.10.2019 -  orele 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 09.10.2019,  orele 11,00

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

              Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Muncitor necalificat:

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

2.      Pompier:

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

3.      Îngrijitoare:

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

4.      Agent DDD (dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare) debutant:

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

5.      Muncitor calificat IV (instalator de încălzire centrală şi gaze):

·        Diplomă  (certificat)  de calificare

·        Categoria de calificare I

·        Nu necesită vechime în muncă

 

6.      Muncitor calificat IV (electrician):

·        Diplomă  (certificat)  de calificare

·        Categoria de calificare I

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

ACTELE NECESARE

 

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;

5.      certificat de naştere;

6.      certificat de căsătorie;

7.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

8.      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

9.      curriculum vitae;

10.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS până la data 17.09.2019, orele 16,00.

  

Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Gălan Andreea, Serviciul R.U.N.O.S.

 

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

 

Cerere inscriere concurs (format PDF si DOC)

Calendar concurs (format PDF)

Bibliografie agent DDD (format PDF)

Bibliografie electrician (format PDF)

Bibliografie ingrijit. (format PDF)

Bibliografie instalator gaze medicale (format PDF)

Bibliografie munc. necalificat (format PDF)

Bibliografie pompier (format PDF)


 

 

Anunt sali (format PDF)


 

 

Dosare

Dosare agent DDD (format PDF)

Dosare electrician (format PDF)

Dosare ingrijit. (format PDF)

Dosare instalator gaze medicale (format PDF)

Dosare munc. necalificat aprovizionare (format PDF)

Dosare munc. necalificat spatii verzi (format PDF)

Dosare pompier (format PDF)


 

 

Anunt sala proba scrisa instalator (format PDF)

Anunt sala proba scrisa electrician (format PDF)

Anunt sala proba scrisa electrician reluat (format PDF)


 

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba scrisa agent DDD (format PDF)

Rezultate proba scrisa electrician (format PDF)

Rezultate proba scrisa ingrijit. (format PDF)

Rezultate proba scrisa instalator gaze medicale (format PDF)

Rezultate proba scrisa munc. necalificat aprovizionare (format PDF)

Rezultate proba scrisa munc. necalificat spatii verzi (format PDF)

Rezultate proba scrisa pompier (format PDF)


 

 

Anunt sala interviu (format PDF)


 

Rezultate interviu

Rezultate interviu agent DDD (format PDF)

Rezultate interviu electrician (format PDF) ... Anunt nou !

Rezultate interviu ingrijit. (format PDF)

Rezultate interviu instalator gaze medicale (format PDF)

Rezultate interviu munc. necalificat aprovizionare (format PDF)

Rezultate interviu munc. necalificat spatii verzi (format PDF)

Rezultate interviu pompier (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final agent DDD (format PDF)

Rezultat final electrician (format PDF) ... Anunt nou !

Rezultat final ingrijit. (format PDF)

Rezultat final instalator gaze medicale (format PDF)

Rezultat final munc. necalificat aprovizionare (format PDF)

Rezultat final munc. necalificat spatii verzi (format PDF)

Rezultat final pompier (format PDF) 

 

Data angajare

Anunt data angajare 1 (format PDF)


 

 

 

Anunt suspendare concurs electricieni (format PDF)