Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

 

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

 

NR. 16166 DIN 16.04.2019

ANUNŢ

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu sediul în Craiova, str. Tabaci, nr. 1, judetul Dolj, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

- 1 post de director financiar – contabil;

 

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 

1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; 

2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 

3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu*.

 

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director- director financiar al unităţii se va organiza astfel: în data de 20.05.2019 ora 11,00 - proba scrisă, respectiv data de 22.05.2019, ora 12,00– susţinere orala a proiectului de specialitate, ora 13,00- interviul de selecţie, la sediul unităţii.

 

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 10.05.2019, orele 13,00.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0251-502.200 şi 0251-502.300, interior 227 Ambulatoriu- Serviciul Resurse Umane.

                                                                          

 

 

                          

MANAGER,                                                                 ŞEF SERV.R.U.N.O.S.,

DR. GEORGESCU EUGEN-FLORIN                       EC.BAMBACHE CORINA                 

 


Conditii de participare la concurs (format PDF)

Metodologie cadru (format PDF)

Metodologie concurs (format PDF)

Informare candidati posturi vacante (format PDF)

Tematica director financiar (format DOC)

Teme cadru director financiar (format DOC)


Lista inscrisi (format PDF)


Anunt (format PDF)