Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Craiova, str. Tabaci, nr. 1

Tel.: 0251-502202, 0251-502306

Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

 

 

NR. 8878    DIN 01.03.2019

ANUNT

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele  posturi vacante:

 

-       3 posturi de medic specialist în specialitatea cardiologie pentru Laboratorul de angiografie şi cateterism cardiac din cadrul Centrului de cardiologie;

-       1 post de medic specialist în specialitatea chirurgie cardiovasculară pentru Compartimentul de chirurgie cardiovasculară din cadrul Centrului de cardiologie;

-       3 posturi de medic specialist în specialitatea ATI pentru Compartimentul ATI din cadrul Centrului de cardiologie – Secţia chirurgie cardiovasculară,

 

Pentru posturile de medic specialist concurează medici specialişti, confirmaţi în specialitatea respectivă.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·         cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

·          copie de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; 

·          copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

·          dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

·          acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

·         cazierul judiciar; 

·          certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

·          chitanţa de plată a taxei de concurs;

·         copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs pentru posturile de medic este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist.

Pentru posturile de medic specialist în specialitatea cardiologie pentru Laboratorul de angiografie şi cateterism cardiac din cadrul Centrului de cardiologie, proba practică va avea loc în cadrul Laboratorului de Angiografie.

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 15.03.2019, orele 13,00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii, telefon 0251-502306.

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN


Cerere inscriere concurs (format PDF si DOC)


 

Tematica ATI (format PDF)

Tematica cardiologie (format PDF)

Tematica chirurgie vasculara (format PDF)


Lista inscrisi (format PDF)


Anunt data concurs cardiologie (format PDF)