SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ

         CRAIOVA

NR.49164/27.12.2018

 

ANUNT

 

 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judetul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor functii contractuale vacante si temporar vacante:

 

Posturi vacante:

 

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Sectia clinică Chirurgie generală I

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Sectia clinică Chirurgie toracică

-         Registrator medical debutant – 2 posturi în cadrul Serviciului de evaluare si statistică medicală

-         Psiholog practicant – 1 post pentru spital

 

 

Posturi temporar vacante:

 

-          Referent de specialitate debutant  – 1 post – pentru Compartiment relatii cu publicul;

 

 

Concursul se va desfăsura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 22.01.2019 -  orele 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 25.01.2019,  orele 11,00

 

 

CONDITII

DE PARTICIPARE SI ACTELE SOLICITATE CANDIDATILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România; 

   b) cunoaste limba română, scris si vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exercitiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

 

CONDITII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

 

1.      Asistent medical debutant generalist:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de scoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învătământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învătământului superior ( Facultatea de Moase si Asistentă Medicală)  – licentă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

2.      Registrator medical debutant:

·        Studii medii

·        Nu necesită vechime în muncă

 

3.      Psiholog practicant:

·        Absolvent al învătământului superior  – licentă în specialitate

·        1 an vechime ca psiholog stagiar

 

4.      Referent de specialitate debutant:

·       Diplomă de licentă (studii economice)

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului institutiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licentă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizatie de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistentilor Medicali;

5.      adeverintă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015;

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de nastere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;

10.  adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinta trebuie să contină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăsurării primei probe a concursului.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS.după cum urmează:

 

·        pentru posturile temporar vacante: până la data de 07.01.2019, orele 16,00

·        pentru posturile vacante: până la data 14.01.2019, orele 16,00

  

Relatii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenus Atena - Carmen,  telefon: 0251-502306.

 

 

MANAGER INTERIMAR,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

 

Cerere inscriere concurs (format PDF si DOC)

Calendar concurs posturi vacante(format PDF)

Calendar concurs posturi temporar vacante (format PDF)

Anunt sali proba scrisa (format PDF)

Anunt sali interviu (format PDF)


 

Bibliografie psiholog (format PDF)

Bibliografie asistent medical (format PDF)

Bibliografie referent S (format PDF)

Bibliografie registrator medical (format PDF)


Situatia dosarelor depuse {08.01.2019-16.01.2019}

Dosare referent (format PDF)

Dosare as.med. chirurgie 1 (format PDF)

Dosare as.med. chirurgie toracica (format PDF)

Dosare psiholog (format PDF)

Dosare registrator (format PDF)


Rezultate proba scrisa {22.01.2019}

Proba scrisa referent (format PDF)

Proba scrisa as.med. chirurgie 1 (format PDF)

Proba scrisa as.med. chirurgie toracica (format PDF)

Proba scrisa psiholog (format PDF)

Proba scrisa registrator (format PDF)


Contestatie proba scrisa {25.01.2019}

Contestatie as.med. chirurgie 1 (format PDF)

Contestatie as.med. chirurgie toracica (format PDF)


Rezultate interviu {25.01.2019}

Interviu referent (format PDF)

Interviu as.med. chirurgie 1 (format PDF)

Interviu as.med. chirurgie toracica (format PDF)

Interviu psiholog (format PDF)

Interviu registrator (format PDF)


Rezultate interviu {25.01.2019}

Rezultate finale referent (format PDF)

Rezultate finale as.med. chirurgie 1 (format PDF)

Rezultate finale as.med. chirurgie toracica (format PDF)

Rezultate finale psiholog (format PDF)

Rezultate finale registrator (format PDF)