Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Craiova, str. Tabaci, nr.1

Tel.: 0251-502200

Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

Nr.46804/10.12.2018

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

ANUNŢ DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER

AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA

 

            În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1520/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, str. Tabaci nr.1, în perioada: 17.01.2019-31.01.2019, desfăşurându-se în două etape:

 

1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 18.01.2019, etapă eliminatorie;

 

2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de menagement, care se va desfăşura pe baza temelor-cadru, în data de 28.01.2019, orele 10,00;

 

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

- Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi – 21.12.2018, în intervalul orele 10,00- 14,00

- Termen limită de înscriere a candidaţilor – 17.01.2019, orele 14,00

- Verificarea dosarelor candidaţilor – 18.01.2019, orele 10,00

- Afişarea listei candidaţilor admişi – 18.01.2019, orele 14,00

- Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor – 22.01.2019, orele 09,00

- Soluţionarea contestaţiilor – 23.01.2019, orele 13,00

- Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 23.01.2019, orele 13,30

- Afişarea pe site-ul unităţii a proiectelor de management a candidaţilor admişi – 23.01.2019, orele 14,00

- Susţinerea publică a proiectului de management – 28.01.2019, orele 10,00

- Afişarea rezultatelor – 29.01.2019, orele 14,00

- Depunerea contestaţiilor – 30.01.2019 orele 14,00

- Soluţionarea contestaţiilor – 31.01.2019, orele 10,00

- Afişarea rezultatelor finale – 31.01.2019, orele 14,00

 

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova,din  str. Tabaci nr.1, până la data de 17.01.2019, orele 14,00 precizandu-se numărul de pagini din dosarul primit.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru

obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborelerea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul  şi-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele şi mass – media interesate de susţinerea proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail: scjuc.general.manager@gmail.com, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele intrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs cu cel puţin 24 ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management.

Pe site-ul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova  (http://www.scjuc.ro/), precum şi la sediul unităţii se află afişate:

- Anunţul de participare;

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocupare funcţiei de manager persoana fizica;

- Bibliografia de concurs;

- Temele – cadru pentru proiectul de management;

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon Tel. : 0251/ 502202 Fax: 0251/534523, luni – joi in intervalul orar 08şş-16şş si vineri in intervalul orar 08şş-13şş.

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ING. VADUVA FANEL

 

 

Bibliografie moncurs manager (format PDF)

Regulament-CA-concurs-manager-2018 (format PDF)


Lista inscrisi {18.01.2019}

Lista inscrisi (format PDF)


{23.01.2019} Rezultate contestatii (format PDF)


{23.01.2019} Proiect management Georgescu Eugen (format PDF)


{29.01.2019} Rezultat final (format PDF)