SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

         CRAIOVA

NR.46870/10.12.2018

 

ANUNŢ

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

 

-         Muncitor calificat III – instalator sanitar – 1 post – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 07.01.2019 -  orele 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 09.01.2019,  orele 11,00

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

   d) are capacitate deplină de exerciţiu

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Muncitor calificat III (instalator sanitar):

 

·        Diplomă  (certificat)  de calificare

·        Categoria de calificare 2

·        Minim 3 ani vechime în meserie

 

ACTELE NECESARE

 

 

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licență în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizație de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistenților Medicali;

5.      adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015;

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de naştere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

10.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data 21.12.2018, orele 13,00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS.  

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen,  telefon - 0251-502306.

 

 

MANAGER INTERIMAR,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

 

Cerere inscriere concurs (format PDF si DOC)

Calendar concurs (format PDF)

Bibliografie instalator sanitar (format PDF)


Situatia dosarelor depuse {27.12.2018}

Dosare instalator (format PDF)


{04.01.2019} Anunt sali concurs (format PDF)


Proba scrisa {07.01.2018}

Rezultat proba scrisa (format PDF)


Interviu {09.01.2018}

Rezultat proba scrisa (format PDF)


Rezultate finale {09.01.2018}

Rezultat proba scrisa (format PDF)