Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova      

Craiova, str. Tabaci, nr.1                                 

Tel.: 0251-502306

Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

 

NR. 40286 DIN 26.10.2018

ANUNT

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoareleposturi vacante:

 

-       1 post de medic specialist în specialitatea radioterapie pentru Secţia clinică radioterapie;

-       1 post de medic specialist în psihiatrie din cadrul compartimentului psihiatrie legătură;

 

Pentru posturile de medic specialist concurează medici specialişti, confirmaţi în specialitatea respectivă.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·         cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

·          copie de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

·          copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

·          dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

·          acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

·         cazierul judiciar;

·          certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

·          chitanţa de plată a taxei de concurs;

·         copia actului de identitate în termen de valabilitate

Tematica de concurs pentru posturile de medic este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 09.11.2018, orele 13,00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii, telefon 0251-502306.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

 

 

 

Cerere inscriere concurs (format PDF si DOC)

Tematica psihiatrie (format PDF)

Tematica radioterapie (format PDF)


Lista inscrisi (format PDF)


(11.01.2019) Data concurs (format PDF)