SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

         CRAIOVA

NR.34439/24.09.2018

 

ANUNŢ

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

 

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia clinică de gastroenterologie;

-         Asistent medical licenţiat generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia clinică de gastroenterologie;

-         Asistent medical licenţiat generalist debutant – 1 post pentru Compartimentul de medicină internă - Secţia clinică gastroenterologie;

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Secţia clinică chirurgie toracică;

-         Fizician medical debutant – 1 post în cadrul Laboratorului de radioterapie

-         Inginer II (profil tehnic) – 1 post pentru Serviciul Tehnic şi Administrativ – Birou tehnic

-         Muncitor calificat III – electrician – 2 posturi – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;

-         Muncitor calificat III – instalator sanitar – 2 posturi – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;

-          Muncitor necalificat – 1 post – pentru Întreţinere spaţii verzi;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 15.10.2018 -  orele 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 17.10.2018,  orele 11,00

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

 

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

1.      Asistent medical debutant generalist:

 

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior ( Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală)  – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

2.      Fizician medical debutant:

 

·        Absolvent al învăţământului superior  diplomă de licenţă în fizică sau echivalent

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

3.      Inginer II (profil tehnic):

 

·          absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (profil tehnic)

·          Minim 6 luni vechime în specialitate

 

 

4.      Muncitor calificat III (electrician, instalator sanitar):

 

·        Diplomă  (certificat)  de calificare

·        Categoria de calificare 2

·        Minim 3 ani vechime în meserie

 

 

5.      Muncitor necalificat:

 

·        Şcoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

 

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizaţie de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistenţilor Medicali;

5.      adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015;

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de naştere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

10.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data 05.10.2018, orele 13,00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS.  

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen,  telefon - 0251-502306.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

DR. DEMETRIAN ALIN DRAGOŞ

 

Cerere inscriere concurs (format PDF si DOC)

Calendar concurs (format PDF)

Bibliografie asistent medical generalist (format PDF)

Bibliografie electrician (format PDF)

Bibliografie fizician medical (format PDF)

Bibliografie instalator sanitar (format PDF)

Bibliografie munc. necalificat (format PDF)

Bibliografie inginer (format PDF)


Anunt proba scrisa (format PDF)

Anunt sali interviu (format PDF)


Situatia dosarelor depuse {10.10.2018}

Dosare asistent medical chirurgie toracica (format PDF)

Dosare asistent medical gastro 1 (format PDF)

Dosare asistent medical gastro 2 (format PDF)

Dosare asistent medical medicina interna (format PDF)

Dosare electrician (format PDF)

Dosare fizician (format PDF)

Dosare inginer (format PDF)

Dosare instalator (format PDF)

Dosare muncitor necalificat (format PDF)


Rezultate proba scrisa {15.10.2018}

Rezultate proba scrisa asistent medical chirurgie toracica (format PDF)

Rezultate proba scrisa asistent medical gastro 1 (format PDF)

Rezultate proba scrisa asistent medical gastro 2 (format PDF)

Rezultate proba scrisa asistent medical medicina interna (format PDF)

Rezultate proba scrisa electrician (format PDF)

Rezultate proba scrisa fizician (format PDF)

Rezultate proba scrisa inginer (format PDF)

Rezultate proba scrisa instalator (format PDF)

Rezultate proba scrisa muncitor necalificat (format PDF)


Rezultate contestatii proba scrisa {17.10.2018}

Rezultate contestatie proba scrisa asistent medical chirurgie toracica (format PDF)


Rezultate interviu {17.10.2018}

Rezultate interviu asistent medical gastro 1 (format PDF)

Rezultate interviu asistent medical gastro 2 (format PDF)

Rezultate interviu asistent medical medicina interna (format PDF)

Rezultate interviu electrician (format PDF)

Rezultate interviu fizician (format PDF)

Rezultate interviu inginer (format PDF)

Rezultate interviu instalator (format PDF)

Rezultate interviu muncitor necalificat (format PDF)


Rezultate finale {17.10.2018}

Rezultate finale asistent medical gastro 1 (format PDF)

Rezultate finale asistent medical gastro 2 (format PDF)

Rezultate finale asistent medical medicina interna (format PDF)

Rezultate finale electrician (format PDF)

Rezultate finale fizician (format PDF)

Rezultate finale inginer (format PDF)

Rezultate finale instalator (format PDF)

Rezultate finale muncitor necalificat (format PDF)


Contestatie rezultate finale {18.10.2018}

Raspuns contestatie rezultate finale asistent medical gastro (format PDF)