SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

         CRAIOVA

 

 

ANUNŢ

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

 

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi  pentru Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (epidemiologie)

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Ambulatoriul integrat

-         Asistent social debutant – 1 post pentru spital

-         Registrator medical debutant – 2 posturi în cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală

-         Registrator medical debutant – 1 post în cadrul Registrului regional de cancer

-         Registrator medical debutant – 1 post în cadrul Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi

-         Psiholog stagiar – 2 post pentru spital

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Secţia clinică Neonatologie

-         Referent de specialitate debutant (studii juridice) – 1 post pentru Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale

-         Operator debutant – 1 post pentru Farmacia cu circuit închis

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 29.01.2018 -  orele 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 31.01.2018,  orele 11,00

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

1.      Asistent medical debutant generalist:

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior ( Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală)  – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

2.      Asistent social debutant:

·        Absolvent al învăţământului superior  – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

3.      Registrator medical debutant:

·        Studii medii

·        Nu necesită vechime în muncă

 

4.      Psiholog stagiar:

·        Absolvent al învăţământului superior  – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

5.      Infirmieră debutantă:

·        Școală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

6.      Referent de specialitate debutant (studii juridice):

·       absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă

·       Nu necesită vechime în muncă;

 

7.      Operator debutant:

·       Diplomă de absolvire a învăţământului postliceal

Sau

·       Diplomă de bacalaureat

·       Nu necesită vechime în muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

 

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizaţie de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistenţilor Medicali;

5.      adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015;

6.      atestat de liberă practică, vizat la zi de către Colegiul Psihologilor din România;

7.      avizul de exercitare a profesiei obţinut sau dupa caz atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;

8.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

9.      certificat de naştere;

10.  certificat de căsătorie;

11.  cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

12.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

13.  curriculum vitae;

14.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 11, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data 16.01.2018, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS.  

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen,  telefon - 0251-502306.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN – MARIUS

Cerere inscriere concurs (format PDF si DOC)

Calendar concurs (format PDF)

Anunt sali concurs (format PDF)

Anunt interviu (format PDF)

Anunt data angajare (format PDF)

Bibliografie asistent medical generalist (format PDF)

Bibliografie asistent social (format PDF)

Bibliografie infirmiere (format PDF)

Bibliografie operator debutant (format PDF)

Bibliografie psiholog (format PDF)

Bibliografie referent (format PDF)

Bibliografie registrator medical (format PDF)

 

 

Rezultate dosare

Dosare asistent medical ambulator (format PDF)

Dosare asistent medical SPIAM (format PDF)

Dosare asistent social (format PDF)

Dosare infirmiera (format PDF)

Dosare operator (format PDF)

Dosare psiholog (format PDF)

Dosare referent (format PDF)

Dosare registrator medical (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Proba scrisa asistent medical ambulator (format PDF)

Proba scrisa asistent medical SPIAAM (format PDF)

Proba scrisa asistent social (format PDF)

Proba scrisa infirmiera (format PDF)

Proba scrisa operator (format PDF)

Proba scrisa psiholog (format PDF)

Proba scrisa referent (format PDF)

Proba scrisa registrator medical (format PDF)

Proba scrisa registrator medical sportivi (format PDF)

Proba scrisa registrator medical oncologie (format PDF)

  

Rezultate interviu

Interviu asistent medical ambulator (format PDF)

Interviu asistent medical SPIAAM (format PDF)

Interviu asistent social (format PDF)

Interviu infirmiere (format PDF)

Interviu operator (format PDF)

Interviu psiholog (format PDF)

Interviu referent (format PDF)

Interviu registrator medical (format PDF)

Interviu registrator medical oncologie (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final asistent medical ambulator (format PDF)

Rezultat final asistent medical SPIAAM (format PDF)

Rezultat final asistent social (format PDF)

Rezultat final infirmiere (format PDF)

Rezultat final operator (format PDF)

Rezultat final psiholog (format PDF)

Rezultat final referent (format PDF)

Rezultat final registrator medical (format PDF)

Rezultat final registrator medical oncologie (format PDF)