SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

         CRAIOVA

 

 

ANUNŢ

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

 

-         Registrator medical debutant – 3 posturi în cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală

-          Sef Serviciu tehnic administrativ (inginer, specialitatea electromecanică) – 1 post

-          Inginer specialist 1A(electromecanic) – 1 post pentru Sectia clinică ATI

-         Operator debutant – 1 post pentru Sectia clinică ATI

-         Analist debutant – 1 post pentru Compartimentul informatică;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 15.11.2017 -  orele 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 17.11.2017,  orele 11,00

 

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Registrator medical debutant

·        Studii medii

·        Nu necesită vechime în muncă

2.      Sef Serviciu tehnic administrativ (inginer, specialitatea electromecanică)

·        absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă;

·        minim 2 ani vechime în specialitate;

3.      Inginer specialist 1A(electromecanic)

·        absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă

·        minim 7 ani vechime în specialitate;

4.      Operator debutant

·        Diplomă de absolvire a învătământului postliceal

 Sau

·        Diplomă de bacalaureat

·        Nu necesită vechime în muncă

5.      Analist debutant

·        Diplomă de licentă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licentă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

5.      certificat de naştere;

6.      certificat de căsătorie;

7.      cazier judiciar sau o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;

8.      adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinta trebuie să contină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;

9.      curriculum vitae;

10.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 7, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăsurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data 07.11.2017, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS.  

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen,  telefon - 0251-502306.

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN – MARIUS

Calendar concurs (format PDF)

Cerere inscriere concurs (format PDF si DOC)

Sali concurs proba scrisa (format PDF)

Sali concurs interviu (format PDF)

Anunt data angajare (format PDF)

 

Bibliografie analist debutant (format PDF)

Bibliografie operator debutant (format PDF)

Bibliografie inginer ATI (format PDF)

Bibliografie registrator medical (format PDF)

Bibliografie sef serviciu tehnic (format PDF)

 

Dosare analist debutant (format PDF)

Dosare operator debutant (format PDF)

Dosare inginer ATI (format PDF)

Dosare registrator medical (format PDF)

Dosare sef serviciu tehnic (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa analist debutant (format PDF)

Rezultat proba scrisa operator debutant (format PDF)

Rezultat proba scrisa inginer ATI (format PDF)

Rezultat proba scrisa registrator medical (format PDF)

Rezultat proba scrisa sef serviciu tehnic (format PDF)


 

 

Rezultate interviu

Rezultat interviu analist debutant (format PDF)

Rezultat interviu operator debutant (format PDF)

Rezultat interviu inginer ATI (format PDF)

Rezultat interviu registrator medical (format PDF)

Rezultat interviu sef serviciu tehnic (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultate finale analist debutant (format PDF)

Rezultate finale operator debutant (format PDF)

Rezultate finale inginer ATI (format PDF)

Rezultate finale registrator medical (format PDF)

Rezultate finale sef serviciu tehnic (format PDF)