SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

         CRAIOVA

Nr. _________/__________

 

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţiilor contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

 

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post  pentru Secţia clinică Chirurgie generală III

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :                    

     * în data de 04.09.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba practică :

     * în data de 06.09.2017 -  ora 10,00

                       

3. Proba interviu :

* în data de 06.09.2017 -  ora 13,00

 

 

- Şef birou Tehnic (inginer, specialitatea electromecanică) – 1 post

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 04.09.2017 -  ora 09,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 06.09.2017,  ora  10,00

 

 

-  Tehnician aparatură medicală debutant – 1 post

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 04.09.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba practică :

     * în data de 06.09.2017 -  ora 10,00                        

                       

3. Proba interviu :

* în data de 06.09.2017 -  ora 13,00

 

 

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Asistent medical debutant generalist:

 

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior ( Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală)  – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

2.  Şef birou Tehnic (inginer, specialitatea electromecanică)

 

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă;

·        minim 2 ani vechime în specialitate;

 

        

          3. Tehnician aparatură medicală debutant

 

·        Studii medii în specialitate

·         Nu necesită vechime în muncă

 

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizaţie de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistenţilor Medicali;

5.      adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015;

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de naştere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

10.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data 10.08.2017, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS.  

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen,  telefon - 0251-502306.

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN – MARIUS

 

 

Calendar concurs (format PDF)

Anunt sali (format PDF)

Anunt anulare concurs asistent social (format PDF)

Anunt data angajare (format PDF)

 

Dosare As Med generalist (format PDF)

Dosare Sef Birou Tehnic (format PDF)

Dosare Teh.Med (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa asistent medical ambulatoriu (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical chirurgie III (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical chir. pediatrica (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical comp. arsi (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical gastro (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical laborator (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical laborator UPU (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical ortopedie (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical radiologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical radioterapie (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical SPIAAM (format PDF)

Rezultat proba scrisa asistent medical sterilizare (format PDF)


 

Rezultat proba scrisa sef birou tehnic (format PDF)

Rezultat proba scrisa tehnician aparatura medicala (format PDF)

Rezultat proba scrisa registrator medical (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii proba scrisa

Rezultat contestatie proba scrisa asistent medical ambulatoriu (format PDF)

Rezultat contestatie proba scrisa asistent medical comp. arsi (format PDF)

Rezultat contestatie proba scrisa asistent medical radiologie (format PDF)

Rezultat contestatie proba scrisa asistent medical SPIAAM (format PDF)


 

Rezultat contestatie proba scrisa registrator medical (format PDF)


 

 

Rezultate interviu

Rezultat interviu asistent medical ambulator (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical chirurgie III (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical chir. pediatrica (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical comp. arsi (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical gastro (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical laborator (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical laborator UPU (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical ortopedie (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical radiologie (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical radioterapie (format PDF)

Rezultat interviu asistent medical sterilizare (format PDF)


 

Rezultat interviu tehnician aparatura medicala (format PDF)

Rezultat interviu registrator medical (format PDF)


 

 

Rezultate proba practica

Rezultat proba scrisa tehnician aparatura medicala (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final asistent medical ambulator (format PDF)

Rezultat final asistent medical chirurgie III (format PDF)

Rezultat final asistent medical chir. pediatrica (format PDF)

Rezultat final asistent medical comp. arsi (format PDF)

Rezultat final asistent medical gastro (format PDF)

Rezultat final asistent medical laborator (format PDF)

Rezultat final asistent medical laborator UPU (format PDF)

Rezultat final asistent medical ortopedie (format PDF)

Rezultat final asistent medical radiologie (format PDF)

Rezultat final asistent medical radioterapie (format PDF)

Rezultat final asistent medical sterilizare (format PDF)


 

Rezultat final tehnician aparatura medicala (format PDF)

Rezultat final registrator medical (format PDF)