SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

         CRAIOVA

Nr. 45121 /25.11.2016

 

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante şi temporar vacante  următoare:

 

Posturi vacante:

-         Asistent medical licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare sau fiziokinetoterapie debutant – Absolvent al Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală – 2 posturi pentru Secţia Clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie;

-         Asistent medical licenţiat generalist debutant – 1 post pentru Secţia Clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie

-         Asistent medical licenţiat generalist debutant – 1 post pentru Secţia Clinică de reumatologie;

-         Asistent medical licenţiat generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia Clinică de gastroenterologie;

-         Asistent medical licenţiat generalist debutant – 1 post pentru Ambulatoriul integrat – cabinetul integrat al Secţiei clinice gastroenterologie;

-         Muncitor calificat IV – instalator sanitar – 2 posturi – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor.

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă :

            * în data de 20.12.2016 -  ora 9,00

 

2. Proba interviu(practică) :

      * în data de 22.12.2016,  ora  14,00

 

 

 

 

Post temporar vacant:

-         Consilier juridic gradul II, în cadrul Biroului juridic

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă :

            * în data de 13.12.2016 -  ora 9,00

 

2. Proba interviu :

            * în data de 15.12.2016,  ora  14,00

 

 

 

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN PERIOADA 13-15.12.2016 şi 20-22.12.2016

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Asistent medical licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare sau fiziokinetoterapie debutant:

 

·        Absolvent al învăţământului superior ( Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală)– licenţă în specialitate

 

2.      Asistent medical licenţiat generalist debutant

 

·        Absolvent al învăţământului superior ( Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală)– licenţă în specialitate

 

3.      Muncitor calificat IV – instalator sanitar

 

·        diplomă  (certificat)  de calificare;

·        categoria de calificare I

 

4.      Consilier juridic gradul II

·       Diplomă de licenţă în specialitate

·       Minim 6 luni vechime în specialitate

 

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licență în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizație de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistenților Medicali;

5.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

6.      certificat de naştere;

7.      certificat de căsătorie;

8.      cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

9.      adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

10.                          curriculum vitae;

11.                          taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 8, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului -  13.12.2016, respectiv 20.12.2016.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 05.12.2016, orele 15,00, pentru postul temporar vacant, respective 12.12.2016, orele 15,00, pentru posturile vacante, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS – 0251-502237

Relaţii suplimentare la Serviciul RUNOS.- 0251-502306, 0251-502237.

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN – MARIUS

 

 

 

Calendar concurs (format DOC sau PDF)

Cerere inscriere concurs (format DOC sau PDF)

Actualizare acte necesare (format PDF)

Tematica consilier juridic grad II (format PDF)

Tematica si bibliografie Asistent Medical Fizioterapie (format JPG)

Tematica si bibliografie instalator sanitarist (format JPG)

Bibliografie as.med.generalist gastroenterologie (format JPG)

Bibliografie as.med.generalist recuperare (format JPG)

Bibliografie as.med.generalist reumatologie (format JPG)


 

Situatie dosare cons. juridic (format PDF)

Situatie dosare As Med debutanti gastroenterologie (format PDF)

Situatie dosare As Med debutanti recuperare, fizioterapie (format PDF)

Situatie dosare As Med gastroenterologie (format PDF)

Situatie dosare As Med recuperare, fizioterapie (format PDF)

Situatie dosare As Med reumatologie (format PDF)

Situatie dosare instalator (format PDF)

Rezultat proba scrisa consilier juridic (format PDF)

Rezultat interviu consilier juridic (format PDF)

Rezultat final consilier juridic (format PDF)

Anunt ora concurs (format PDF)

 

Rezultat proba scrisa As Med debutant Fizioterapie (format PDF)

Rezultat proba scrisa As Med debutant gastroenterologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa As Med debutant gastroenterologie ambulator (format PDF)

Rezultat proba scrisa As Med debutant reumatologie.pdf (format PDF)

Rezultat proba scrisa As Med fizioterapie.pdf (format PDF)

Rezultat proba scrisa instalator (format PDF)

 

Rezultat contestatie As Med debutant gastroenterologie (format PDF)

Rezultat interviu As Med debutant gastroenterologie (format PDF)

Rezultat final As Med debutant gastroenterologie (format PDF)

Rezultat interviu As Med debutant reumatologie (format PDF)

Rezultat final As Med debutant reumatologie (format PDF)

Rezultat interviu As Med generalist debutant reumatologie (format PDF)

Rezultat final As Med generalist debutant reumatologie (format PDF)

Rezultat interviu As Med debutant fizioterapie (format PDF)

Rezultat final As Med debutant fizioterapie (format PDF)

Rezultat interviu instalator (format PDF)

Rezultat final instalator (format PDF)