ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante şi temporar vacante  următoare:

 

Posturi vacante:

-          Asistent medical generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia Clinică Gastroenterologie;

-          Fizician – 1 post – Laboratorul de radioterapie

 

Post temporar vacant:

-          Şofer II – 1 post

 

Concursul se va desfăşura astfel:

 

·        Asistent medical generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia Clinică Gastroenterologie;

·        Fizician – 1 post – Laboratorul de radioterapie

 

1. Proba scrisă :

            * în data de 18.01.2016 -  ora 9,00

 

2. Proba interviu :

            * în data de 20.01.2016,  ora  14,00

 

 

Post temporar vacant:

·        Şofer II – 1 post

 

1. Proba scrisă :

            * în data de 11.01.2016 -  ora 9,00

 

2. Proba interviu :

            * în data de 13.01.2016,  ora  14,00

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN PERIOADA 11-13.01.2016 şi 18-19.01.2016

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Asistent medical generalist debutant:

 

·         Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·         Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·         Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·          Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

 

2.      Fizician

 

           * diplomă de licenţă în specialitate

           *minim 6 luni vechime în specialitate

 

3. Şofer II:

 * să posede permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C

ACTELE NECESARE

 

1.     Cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.     copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.   diplomă de licență în specialitate ;

4.   copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

5.   certificat de naştere;

6.   certificat de căsătorie ;

7.   cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

8.   adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii ; adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

9.    curriculum vitae;

10.    taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 7, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului -  11.01.2016, respectiv 18.01.2016.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 31.12.2015, orele 12,00, pentru postul temporar vacant, respective 08.01.2016, orele 15,00, pentru posturile vacante, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS – 0251-502237

Relaţii suplimentare la Serviciul RUNOS.- 0251-502306, 0251-502237.

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN – MARIUS

 

 

Anunt ora concurs (PDF)

Cerere pentru inscriere la concurs (format DOC sau PDF)

Calendar concurs (format PDF)

Tematica asistent medical (format PDF)

Tematica sofer (format PDF)

Tematica fizician (format JPG)

Rezultate selectare dosare sofer (PDF)

Rezultate proba scrisa sofer (PDF)

Rezultate selectare dosare fizician (PDF)

Rezultate selectare dosare as. med. (PDF)

Rezultate interviu sofer (PDF)

Anunt ora concurs (PDF)

Rezultate proba scrisa as. med. (PDF)

Rezultate interviu fizician (PDF)