ANUNT

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi:

 

-          1 post farmacist şef pentru Farmacia cu circuit închis a spitalului;

-          3 posturi medic specialist în specialitatea radiologie - imagistică medicală pentru Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală;

-          1 post medic specialist în specialitatea chirurgie pediatrică pentru Secţia clinică chirurgie şi ortopedie pediatrică

 

Pentru posturile de medic concurează medici cu drept de liberă practică, specialişti în specialitatea respectivă.

Pentru funcţia de farmacist-şef se pot înscrie la concurs farmacişti cu minimum 2 ani de experienţă profesională. 

Pentru funcţia de farmacist-şef se pot înscrie numai candidaţii care au obţinut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin.

În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, candidaţii care la proba scrisă a examenului de specialitate prevăzut la punctul 2 din anexa nr.3 la OMS 869/2015 nu au obţinut minimum 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua examnenul.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·         cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

·         copie de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; 

·         copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

·         dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,;

·         acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

·         cazierul judiciar; 

·         certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

·         chitanţa de plată a taxei de concurs. 

 

Tematica de concurs pentru posturile de medic este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist.

Tematica de concurs pentru postul de farmacist şef este conform tematicii examenelor pentru farmacist primar.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 12.01.2016, orele 15,00, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii, telefon 0251-502306."

 

MANAGER, ŞEF SERV.R.U.N.O.S.,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN - MARIUS EC. BAMBACHE CORINA

 

 


 

ANUNT

 

În legătură cu anunţul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) de scoatere la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor posturi:

 

-          1 post farmacist şef pentru Farmacia cu circuit închis a spitalului;

-          3 posturi medic specialist în specialitatea radiologie - imagistică medicală pentru Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală;

-          1 post medic specialist în specialitatea chirurgie pediatrică pentru Secţia clinică chirurgie şi ortopedie pediatrică

facem următoarea precizare:

 

 

 

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în " Viaţa Medicală " - 18.12.2015, respectiv până pe data de 04.01.2016, orele 15,00, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii, telefon 0251-502306."

 

 

 

 

MANAGER, ŞEF SERV.R.U.N.O.S.,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN - MARIUS EC. BAMBACHE CORINA

 

Anunt data concurs (PDF)

Cerere pentru inscriere la concurs (format DOC sau PDF)

Rezultate selectare dosare farmacist sef (PDF)

Rezultate selectare dosare medic radiologie (PDF)

Rezultate selectare dosare medic chirurgie pediatrica (PDF)

Rezultate contestatii selectare dosare medic radiologie (PDF)

Rezultate selectare dosare medic radiologie dupa contestatii (PDF)

Anunt data concurs (PDF)