ANUNŢ

 

     Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, următoarele  posturi temporar vacante:

 

-        2 posturi temporar vacante de medic specialist în specialitatea medicină de urgenţă pentru UPU-SMURD;

-        1 post temporar vacant de medic primar în specialitatea stomatologie generală pentru Policlinica pentru sporivi

 

Pentru posturile de medic concurează:

-         medici cu drept de liberă practică, specialişti în specialitatea medicină de urgenţă , pentru UPU-SMURD;

-        Medici cu drept de liberă practică primari în specialitatea stomatologie generală – pentru Policlinica pentru sportivi.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·        cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

·         copie de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; 

·         copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

·         dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,;

·         acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

·        cazierul judiciar; 

·         certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

·         chitanţa de plată a taxei de concurs. 

 

Tematica de concurs pentru posturile de medic este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist, respectiv pentru examenul de medic primar.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, respectiv 11.01.2016, iar concursul se organizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii, telefon 0251-502306.”

 

 

 

MANAGER,

FĂNUŢĂ BOGDAN-MARIUS

 

 

Cerere tip pentru inscriere la concurs (format DOC sau PDF)