ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul Serviciului de management al calităţii serviciilor medicale, de:

-          Şef de serviciu – economist gradul IA;

-          Consilier gradul III : 1 post;

-          Referent de specialitate debutant – 1 post, conform HG 286/23.03.2011. 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă :

            * în data de 25.11.2015 -  ora 9,00 – pentru posturile de consilier gradul III şi referent de specialitate debutant;

            * în data de 25.11.2015 -  ora 12,00 – pentru postul şef de serviciu – economist gradul IA.

 

2. Proba interviu :

            * în data de 27.11.2015,  ora  14,00 – pentru posturile de consilier gradul III şi referent de specialitate debutant;

            *  în data de  27.11.2015,  ora  16,00 pentru postul şef de serviciu – economist gradul IA.

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN PERIOADA 25-27 NOIEMBRIE 2015

 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

            1. Consilier gradul III:

                        * Studii superioare (economice sau juridice);

                        * Diplomă de licenţă;

                        * Minim 6 luni vechime în specialitate.

 

            2. Referent de specialitate debutant:

                        * Studii superioare (economice sau juridice);

                        * Diplomă de licenţă.

 

            3. Şef de serviciu – economist specialist gradul IA:

                        * Studii superioare;

                        * Diplomă de licenţă;

                        * Minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

 

ACTELE NECESARE

 

1.      Cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.    diplomă de licentă în specialitate ;

4.    copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

5.    certificat de naştere;

6.    certificat de căsătorie ;

7.    cazier judiciar sau o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;

8.    adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii ; adeverinta trebuie să contină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;

9.    curriculum vitae;

10.                        taxă de înscriere – 100 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 7, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăsurării primei probe a concursului 25.11.2015.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 16  noiembrie 2015, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS – 0251-502237

Relaţii suplimentare la Serviciul RUNOS.- 0251-502306, 0251-502237.

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN – MARIUS

 

Cerere pentru inscriere la concurs (format DOC sau PDF)

Bibliografie sef de serviciu (format DOC)

Bibliografie referent de specialitate consilier (format DOC)

Anunt avizier (1, 2, 3, 4)

Metodologie de concurs (format DOC)

Calendar concurs (format DOC)

Lista inscrisi (format PDF)

Fisa postului consilier grad III (format PDF)

Fisa postului referent debutant (format PDF)

Fisa postului sef serviciu (format PDF)

Anunt ora concurs (format PDF)

Rezultate proba scrisa (format PDF)

Rezultate interviu (format PDF)

Rezultate finale (format PDF)