C E R E R E

pentru înscriere la concursul din data de ____________, pentru

postul vacant de: ____________________________________________

 

 

 

Către,

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Subsemnatul(a) _________________________________________, cu domiciliul în localitatea ________________________, str. ______________________, nr. _____, ap. _____, judeţul ___________________, telefon fix ___________________, telefon mobil _____________________, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria _____ nr. ______________, eliberat (ă) de _______________________________ la data de ____________________, CNP _________________________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul din data de _____________________, pentru ocuparea postului de  _________________________________________________.

 

Menţionez că sunt absolvent(ă) _____________________________________ _________________________________________________________________________, cu specializare _________________________________________________, având o vechime în specialitate de ______ ani.

 

La prezenta cerere de înscriere anexez documentele necesare pentru înscriere, după cum urmează (se bifează actele depuse la dosarul de înscriere):

o            copie xerox după diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul profesional

o            acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 Ordinului nr. 698/2001:

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

 

o            declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îi fac incompatibili cu postul pentru care doresc să concureze;

o            certificat privind starea de sănătate;

o            copie xerox de pe autorizaţia de liberă practică;

o            chitanţa de plată a taxei de concurs.

 

 

 

Vă mulţumesc.

                                                                                                                                    Semnătura,

Data: _____________________