NR. 36869/14.08.2019

 

ANUNŢ

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

 

-         Tehnician aparatură medicală debutant – 2 posturi pentru Biroul Tehnic;

-         Tehnician aparatură medicală – 1 post pentru Biroul Tehnic;

-         Registrator medical debutant – 2 posturi pentru Serviciul de Evaluare şi statistică medicală;

-         Economist II – 1 post pentru Serviciul Aprovizionare, transport;

-         Consilier debutant – 1 post în cadrul Biroului Achiziţii publice, contracte

-         Referent de specialitate III – 1 post pentru Serviciul de Management al calităţii serviciilor medicale;

-         Şofer II – 1 post pentru Serviciul Aprovizionare, transport;

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 09.09.2019 -  orele 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 11.09.2019,  orele 11,00

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 

1.      Tehnician aparatură medicală debutant:

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

·        Nu necesită vechime în muncă

 

2.      Tehnician aparatură medicală:

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

·        Minim 5 luni vechime în specialitate

 

3.      Registrator medical debutant:

·        Studii medii

·        Nu necesită vechime în muncă

 

4.      Economist II:

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă

·        Minim 6 luni vechime în specialitate

 

5.      Consilier debutant:

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii juridice)

·        Nu necesită vechime în muncă

 

6.      Referent de specialitate III:

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licenţă (studii economice)

·        Minim 6 luni vechime în specialitate

 

7.      Şofer II

·        Şcoală generală

·        Permis de conducere pentru autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv şi autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

 

 

ACTELE NECESARE

 

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licenţă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;

5.      certificat de naştere;

6.      certificat de căsătorie;

7.      cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

8.      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

9.      curriculum vitae;

10.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS până la data 29.08.2019, orele 15,30.

  

Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Gălan Andreea, Serviciul R.U.N.O.S.

 

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

 

Calendar concurs (format PDF)

Cerere inscriere concurs (format PDF si DOC)

Bibliografie consilier achizitii (format PDF)

Bibliografie economist aprovizionare (format PDF)

Bibliografie referent de specialitate SMC (format PDF)

Bibliografie registrator medical (format PDF)

Tematica sofer (format PDF)

Tematica tehnician ap med (format PDF)

Anunt proba scrisa (format PDF)


 

 

Dosare

Dosare consilier achizitii (format PDF)

Dosare economist aprovizionare (format PDF)

Dosare referent de specialitate SMC (format PDF)

Dosare registrator medical (format PDF)

Dosare sofer (format PDF)

Dosare tehnician ap med (format PDF)

Dosare tehnician ap med debutant(format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Proba scrisa consilier achizitii (format PDF)

Proba scrisa economist aprovizionare (format PDF)

Proba scrisa referent de specialitate SMC (format PDF)

Proba scrisa registrator medical (format PDF)

Proba scrisa sofer (format PDF)

Proba scrisa tehnician ap med (format PDF)

Proba scrisa tehnician ap med debutant(format PDF)


 

 

Anunt sali interviu (format PDF)

Rezultate interviu

Rezultat interviu consilier achizitii (format PDF)

Rezultat interviu economist aprovizionare (format PDF)

Rezultat interviu referent de specialitate SMC (format PDF)

Rezultat interviu registrator medical (format PDF)

Rezultat interviu sofer (format PDF)

Rezultat interviu tehnician ap med (format PDF)

Rezultat interviu tehnician ap med debutant(format PDF)


 

 

Rezultate contestatii interviu

Contestatie interviu tehnician ap. med. debutant (format PDF)

Rezultat contestatie interviu tehnician ap. med. debutant (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultate finale consilier achizitii (format PDF)

Rezultate finale economist aprovizionare (format PDF)

Rezultate finale referent de specialitate SMC (format PDF)

Rezultate finale registrator medical (format PDF)

Rezultate finale sofer (format PDF)

Rezultate finale tehnician ap med (format PDF)

Rezultate finale tehnician ap med debutant(format PDF)


 

 

Anunt data angajare (format PDF)