NR.37925/23.08.2019

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele  posturi vacante:

 

-       1 post de medic specialist în specialitatea chirurgie generală pentru Secţia Clinică Chirurgie Generală III;

-       1 post de medic specialist în specialitatea radioterapie pentru Secţia Clinică Radioterapie;

-       1 post de medic specialist în specialitatea neurochirurgie pentru Secţia Clinică Neurochirurgie;

-       1 post de medic dentist în cadrul Cabinetului de Stomatologie din Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi;

-       1 post de medic rezident ultimul an în specialitatea urologie pentru Secţia Clinică Urologie;

 

Pentru posturile de medic specialist concurează medici specialişti, confirmaţi în specialitatea respectivă.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·         cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

·          copie de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; 

·          copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

·          dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

·          acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

·         cazierul judiciar; 

·          certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

·          chitanţa de plată a taxei de concurs;

·         copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

 

Tematica de concurs este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

           

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 06.09.2019, orele 13,30, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii, str. Tabaci nr.1.

 

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

 

Cerere tip inscriere concurs (format PDF si DOC)

Tematica CHIRURGIE-GENERALA (format PDF)

Tematica NEUROCHIRURGIE (format PDF)

Tematica RADIOTERAPIE (format PDF)

Tematica STOMATOLOGIE GENERALA (format PDF)

Tematica UROLOGIE (format PDF)


 

Anunt data concurs (format PDF)

Anunt data concurs radioterapie (format PDF)

Anunt data concurs medic dentist (format PDF) ... ANUNT NOU 

Dosare

Dosare (format PDF)

Termen contestatii dosare (format PDF)


 

Dosare incomplete (format PDF)